Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: Chống tham nhũng


(Tiếp theo 8)
3- Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.
Tiến hành đấu tranh kiên quyết chống tệ tham nhũng trong bộ máy nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị, ở các cấp, các ngành, từ trung ương đến cơ sở. Chống tham nhũng gắn với chống lãng phí, quan liêu, buôn lậu, đặc biệt chống các hành vi lợi dụng chức và quyền để sách nhiễu, tham ô, nhận hối lộ, làm giàu bất chính.

Để chống tham nhũng có hiệu quả, cần phải:

Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: Đoàn kết - Dân chủ


(Tiếp theo 7)
Đối với giai cấp công nhân, coi trọng phát triển về số lượng và chất lượng, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và tay nghề, nâng cao năng lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ mới; lao động đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Tăng cường đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và kết nạp đảng viên từ những công nhân ưu tú; thực hiện trí thức hoá công nhân; bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của giai cấp công nhân trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang phát triển mạnh.

Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: Văn hoá-thể thao(Tiếp theo 5)
Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể dục-thể thao, nâng cao sức khoẻ và tầm vóc của người Việt Nam; phòng ngừa bệnh tật; phổ biến rộng rãi kiến thức về tự bảo vệ sức khỏe, về dùng thuốc, về vệ sinh và an toàn thực phẩm, an toàn giao thông để người dân tránh được những rủi ro, bất hạnh không đáng có.

Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: Chiến luoc xã hội
(Tiếp theo 5)
Kinh tế cá thể, tiểu chủ cả ở nông thôn và thành thị được Nhà
nước tạo điều kiện và giúp đỡ để phát triển năng động. Các trang trại phát triển theo nguyên tắc tự nguyện, làm vệ tinh cho các doanh nghiệp hoặc phát triển lớn hơn.

Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: CNXH và đổi mới(Tiếp theo 3)
15 năm đổi mới (1986 - 2000) đã cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý báu. Những bài học đổi mới do các Đại hội 6,7,8 của Đảng nêu lên đến nay vẫn còn có giá trị lớn, nhất là những bài học sau đây :

Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: Vấn đề tồn tại


(Tiếp theo 2)
Những thành tựu trong 5 năm qua đã tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của nước ta.

Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: VN thế kỷ 20 và triển vọngHà Nội (Ttxvn 3/2/2001)
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá Viii trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Ix của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Toàn văn Dự thảo như sau:

Các trang