Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh


Trung tâm Giao dịch chứng khoán (TTGDCK) TPHCM có trụ sở tại số 45-47 Bến Chương Dương, quận I chính thức khai truong hoạt động từ ngày 27-7-2000.

Sự ra đời của TTGDCK TPHCM là một trong những kết quả minh chứng đường lối đúng đắn của Nhà nước Việt Nam sau 15 năm đổi mới kinh tế. Lĩnh vực tài chính - tiền tệ của Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ. TTGDCK TPHCM có hình thức hoạt động phù hợp với trình độ, khả năng và thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam. Nó sẽ trở thành một kênh tạo vốn và lưuu thông vốn an toàn, hiệu quả, đồng thời có tác động tích cực đến quá trình phát triển và hoàn thiện cơ chế thị trường.

Tuy nhiên, đây là một thể chế kinh tế mới ra đời và gặp nhiều khó khăn nhu thiếu kinh nghiệm và tri thức về hoạt động thị truong chứng khoán, doanh nghiệp tham gia niêm yết còn ít, công chúng chưa hiểu nhiều về chứng khoán, hệ thống tài - chính tiền tệ của Việt Nam chưa hoàn thiện.

Đây chỉ là bước thí điểm khởi đầu nhưng thể hiện sự quyết tâm của Việt Nam xây dựng ngày càng đồng bộ hơn các yếu tố thị trường trong nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng, lành mạnh cho các doanh nghiệp và nhân dân đầu tưu phát triển sản xuất kinh doanh.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nuóc khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội sớm đi vào hoạt động.