Đầu tưu nước ngoài được tham gia đầu tưu và kinh doanh nhà


Hà Nội (Ttxvn 26/10/2000)

* Bộ Xây dựng đã đề nghị Chính phủ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được tham gia đầu tu và kinh doanh nhà ở tại Việt
Nam. Theo đề nghị này, các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tưu dưới hình thức hợp doanh, liên doanh hoặc đầu tưu 100% với nước ngoài sẽ được thuê đất để đầu tưu thực hiện các dự
án xây dựng nhà ở ưu đãi và được phép bán căn hộ chung cư cao
tầng cho người nước ngoài. Việc đầu tư này sẽ không được thực
hiện với những dự án đầu tưu hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử
dụng đất.