Bảo Việt Bảo Hiểm Các Hoạt Động Chứng KhoánHà Nội (Ttxvn 2/11/2000)

Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) đang xúc tiến các thủ tục đăng ký để trở thành doanh nghiệp đầu tiên bảo hiểm cho các hoạt động của thị trường chứng khóan Việt Nam.

Dự kiến, bước đầu sẽ có 4 loại hình bảo hiểm được thực hiện đó là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; bảo hiểm trách nhiệm gián đốc và viên chức; bảo hiểm tổn thất về tài chính trong các tổ chức tài chính; bảo hiểm tội phạm máy tính và gian lận điện tử.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp áp dụng cho các tổ chức và cá nhân hoạt động nghề nghiệp mang tính chuyên môn cao. Đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm này là các trung tâm giao dịch chứng khoán, ngân hàng thanh toán bù trừ, các ngân hàng thương mại, công ty ư vấn, công ty kiểm toán và các công ty chứng khoán hoạt động với tư cách là môi giới chứng khóan, từ vấn đầu tưu chứng khoán, quản lý danh mục đầu tưu.

Bảo hiểm trách nhiệm giám đóc và viên chức được thực hiện cho các cá nhân giữ các vị trí quan trọng trong cac tổ chức tham gia vào họat động của thị trường chứng khóan.

Bảo hiểm tổn thất về tài chính chỉ áp dụng cho cac tổ chức tham gia họat động tài chính và thị trường chứng khóan. Bảo hiểm tội phạm máy tính và gian lận điện tử được thực hiện cho các tổ chức tài chính khi bị tổn thất về tài chính trực tiếp gây ra bởi các rủi ro về máy tính và gian lận trọng liên lạc điện tử./.