Điều Chỉnh Tăng Chuẩn Nghèo ở Việt Nam


Hà Nội(Ttxvn 3/11/2000)

Bộ lao động Thương binh và Xã hội công bố điều chỉnh tăng mức chuẩn nghèo lên 1,5 lần so với mức chuẩn cũ.

Theo mức chuẩn mới này, từ 1/1/2001, những hộ dân ở nông thôn miền núi và hải đảo có thu nhập bình quân hàng tháng dưới 80.000 đồng, vùng nông thôn đồng bằng dưới 100.000 đồng và ở thành thị dưới 150.000 đồng được xếp thuộc diện nghèo.

Đến hết năm 2000, cả nước còn khoảng 4 triệu hộ nghèo, chiếm khoảng 25% tổng số hộ của cả nước. Riêng các vùng miền núi phía Bắc, bắc trung bộ, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên có tỷ lệ hộ nghèo trên 30%.

Mục tiêu được đề ra trong Dự thảo Chương trình Quốc gia xóa đói giảm nghèo giai đọan 2001-2005 phấn đấu đến năm 2005 cơ bản không còn hội đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 15% theo chuẩn mới; phấn đấu 100% số xã nghèo có đủ các công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu; 75% hộ được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản.

Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách ưuu đãi cho người nghèo về tín dụng, y tế, giáo dục, hỗ trợ vùng nghèo tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, trợ giúp các đối tượng yếu thế. Đồng thời sẽ đầu tưu cho việc thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở, hỗ trợ phát triển các ngành nghề, hướng dẫn người nghèo cách làm ăn và khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ người nghèo chuyển giao công nghệ; định canh, định cư, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo