Các nhà tài trợ sẽ ủng hộ 2,4 Tỷ Usd cho Việt NamHà Nội (Ttxvn 15/12/2000)
Các nhà tài trợ dự kiến sẽ ủng hộ khoảng 2,4 tỷ Usd cho chương trình giảm đói nghèo và phát triển của Việt Nam, đó là ý kiến đưa ra tại phiên bế mạc Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, ngày 14 và 15/12.

Tại Hội nghị, các nhà tài trợ đã bàn đến những vấn đề mang tính chiến lược dài hạn rất quan trọng đối với tương lai của Việt Nam, đặc biệt là vấn đề vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường đang chuyển đổi; sự cần thiết phải tăng cường vai trò của khu vực tư nhân, các vấn đề quản trị, phát triển hệ thống luật pháp, cải cách hành chính và các biện pháp chống tham nhũng.

Hội nghị cũng thảo luận những vấn đề ưu tiên cao của Chính phủ Việt Nam như xóa đói giảm nghèo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, y tế và cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, lần đầu tiên vấn đề môi trường của Việt Nam cũng được bàn một cách công khai rộng rãi và rất được các nhà tài trợ quan tâm.

Các đại biểu đã ủng hộ các cải cách mà Chính phủ Việt Nam đã thông qua cho năm 2000, đặc biệt là việc thực hiện Luật doanh nghiệp và nghị định về Quy chế Dân chủ ở cấp cơ sở. Các đại biểu lưu ý rằng việc tăng gấp đôi qui mô nền kinh tế Việt Nam trong vòng 10 năm tới cần tiến hành cùng với chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Các bên cũng nhất trí với việc chuyển đổi nêu ra trong chiến lược của Chính phủ: nông nghiệp tiếp tục giảm tỷ lệ tương đối, trong khi công nghiệp đóng vai trò thúc đẩy. Các nhà tài cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ về nhiều mặt cho Việt Nam trong việc thực hiện quá trình này./.