NFN BNG trả lời về lệ phí hải quan va an ninh cua khẩu


Câu hỏi:

Đề nghị cho biết thông tin chi tiết về Quyết định mới đây của Bộ Tài chính liên quan đến mức thu lệ phí hai quan và an ninh cửa khẩu đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam?

Tr lời:

Ngày 13/11/2000, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 179/2000/QĐ/BTC về mức thu lệ phí hi quan và an ninh cửa khẩu đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không của Việt Nam.

Theo quyết định này, các tổ chức, cá nhân nước ngoài có các chuyến bay đến Việt Nam phi nộp lệ phí an ninh và lệ phí hải quan, theo mức 50 USD cho lệ phí hải quan và 50 USD cho lệ phí an ninh (tổng cộng là 100 USD) đối với một (01) chuyến bay đến.

Có một số trường hợp các chuyến bay của nước ngoài đến Việt Nam sẽ không phải nộp 2 loại lệ phí trên là: chuyến bay chuyên cơ; chuyến bay công vụ nhà nước về hải quan, quân sự, công an; chuyến bay nhân đạo để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, lũ lụt...; chuyến bay tìm kiếm cứu nạn.

Quyết định này không liên quan đến các cá nhân là hành khách đi trên các chuyến bay.