Chương trình giáo dục phổ cập năm 2010Hà Nội (Ttxvn 25/1/2001)
Việt Nam phấn đấu đến năm 2005, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và phổ cập trung học cơ sở cho nhóm tuổi từ 15 đến 18 vào năm 2010.

Theo định hướng, Việt Nam phấn đẫu vào năm 2010, tỷ lệ hoàn thành bậc tiểu học nói chung đạt từ 85% đến 95% tùy theo điều kiện thuận lợi của từng vùng; 80% trẻ trong độ tuổi 12 đến 18 trở lên tốt nghiệp trung học cơ sở , số còn lai học chương trình trung học cơ sở bằng các loại hình khác nhau, 98% người từ 15 tuổi trở lên biết chữ ; từ 60% đến 70% người trong độ tuổi 15- 35 được theo học chương trình sau xóa mù chữ ( tương đương với lớp 5) từ năm 2001.

Để đạt những mục tiêu này, giáo dục mầm non sẽ được mở rộng trên cơ sở đa dạng hóa các loại hình trường lớp; kết hợp giáo dục với chăm sóc và bồi dưỡng thể chất cho trẻ từ 0-6 tuổi để đáp ứng mục tiêu có 95% trẻ 5 tuổi được học mẫu giáo để chuẩn bị vào tiểu học vào năm 2010. Mạng lưới trường tiểu học sẽ được phát triển, đảm bảo đủ chỗ học cho toàn bộ trẻ trong độ tuổi với tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày lên trên một nửa tổng số học sinh tiểu học vào năm 2010.

Mỗi xã, phường ở những vùng thuận lợi sẽ có một trường, ở những vùng khó khăn đảm bảo có trường lớp đáp ứng nhu cầu học trung học cơ sở của những người trong nhóm tuổi tương ứng. Nội dung giáo dục trung học cơ sở sẽ được tăng cường tính thiết thực và hướng nghiệp, dành một tỷ lệ thực hành xứng đáng trong chương trình trung học cơ sở. Chuẩn bị tốt việc phân luồng học sinh sau lớp 9 vào phổ thông trung học và các loại trường khác.

Nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy của các trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ được điều chỉnh cho phù hợp các đối tượng học ví dụ như chương trình xóa mù chữ, chương trình dạy nghề để nâng cao thu nhập, chương trình nhằm đua trẻ bỏ học trở lại hệ thống giáo dục chính qui.. đồng thời, các cơ sở vật chất cho các trung tâm này sẽ được tăng cường.

Bộ Giáo dục cũng phấn đấu tất cả giáo viên trung học cơ sở phải có trình độ đạt chuẩn quốc gia vào năm 2005, 100% giáo viên tiểu học, 80% giáo viên mẫu giáo công lập và ít nhất là 40% giáo viên mẫu giáo ngòai công lập phải đạt chuẩn quốc gia vào năm 2010. Các lực lượng xã hội, các đoàn thể xã hội sẽ tiếp tục được huy động tham gia các chương trình xóa mù chữ và sau xóa mù chữ./.