Chiến lược tài chính tiền tệ giai đoạn 2001-2010Hà Nội (Ttxvn 9/2/2001)
Bộ Tài chính vừa hoàn thành Chiến lược tài chính-tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2001-2010.

Theo chiến lược này, nguồn vốn đầu tư cho phát triển được huy động thông qua thu thuế, phí kết hợp với động viên tài chính thông qua hình thức tín dụng nhà nước, thu hút tài chính của các thành phần kinh tế thông qua thị trường và các quỹ tài chính trung gian.

Nhà nước sẽ tập trung đầu tư vào những lĩnh vực then chốt nhằm tạo đà cho các khu vực khác; giảm dần tỷ trọng đầu tư nhà nước vào các khu vực kinh tế có môi trường cạnh tranh cao. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước sẽ được tập trung vào việc cải thiện mạnh mẽ cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ cao; tăng tỷ trọng chi cho nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ. Ngân sách Nhà nước sẽ ưu tiên đầu tư vào các vùng trọng điểm, có thế mạnh, có tốc độ tăng trưởng nhanh và cao hơn mức bình quân chung để làm động lực hỗ trợ cả nước cùng phát triển./.