THÔNG BÁO CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Theo đề nghị của Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở và đăng tin trên Cổng thông tin điện tử của Đại sứ quán bản dịch Thông báo thụ lý số 92/TB-TLVA ngày 09/6/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, nếu các cá nhân liên quan không đến nhận hồ sơ, thì Đại sứ quán sẽ chuyển thông tin cho Toà án để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.