BẢN NIÊM YẾT SỐ 03 NĂM 2024

                            

                                  BẢN NIÊM YẾT

Theo đề nghị của Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố, cụ thể như sau:

TT

TÒA ÁN NHÂN DÂN

SỐ CÔNG VĂN

NGÀY

GHI CHÚ

1

thành phố Hải Phòng

505/TA-TDS

2/11/2023

 

2

thành phố Đà Nẵng

02/TA-CV

10/1/2024

 

3

thành phố Hồ Chí Minh

63/TTTPDS-TA

26/1/2024

 

4

thành phố Hồ Chí Minh

233556/TTTPDS-CTHADS

29/12/2023

 

5

thành phố Đà Nẵng

80/CV-TA

11/1/2024

 

6

thành phố Đà Nẵng

80/CV-TA

11/1/2024

 

7

tỉnh Khánh Hoà

06/CV-DS

31/1/2024

 

8

thành phố Hồ Chí Minh

1018/TAND-CV

26/12/2023

 

9

thành phố Hồ Chí Minh

554/TAND-CV

20/7/2023

 

10

thành phố Hồ Chí Minh

64/TTTPDS-TA30

29/1/2024

 

11

tỉnh Đồng Nai

218/TAND-CV

12/1/2024

 

12

thành phố Hồ Chí Minh

22/TTTPDS-TA30

16/1/2024

 

13

tỉnh Tiền Giang

18/TA-CV

30/1/2024

 

14

tỉnh Khánh Hoà

20/CV-TA

15/12/2023

 

15

tỉnh Khánh Hoà

02/CV-UTTP

5/1/2024

 

16

tỉnh Bình Thuận

85/TTTPDS-TA11

27/2/2024

 

17

thành phố Hồ Chí Minh

66/TA-CV

28/1/2024

 

18

thành phố Hồ Chí Minh

1033/TTTPDS-TA30, 1034/TTTPDS-TA30, 1035/TTTPDS-TA30

28/12/2023

 

19

tỉnh Tiền Giang

17/TA-CV

26/1/2024

 

20

tỉnh Bình Thuận

03/TABT-TGĐ

5/2/2024

 

21

tỉnh Bình Thuận

12/TABT-TGĐ

29/2/2024

 

22

thành phố Hồ Chí Minh

71/2024/HNGĐ-ST

29/2/2024

 

23

tỉnh Đồng Nai

228/TA-CV

22/2/2024

 

24

thành phố Hà Nội

169/TTTPDS-TA24

5/2/2024

 

25

tỉnh Sóc Trăng

21/TTTPDS-TA51

16/2/2024

 

26

thành phố Đà Nẵng

150/CV-TA

5/2/2024

 

27

tỉnh Khánh Hoà

09/CV-UTTP

20/2/2024

 

28

tỉnh Đồng Nai

324/TAND-CV

12/3/2024

 

29

thành phố Hồ Chí Minh

98/TAND-CV

27/2/2024

 

30

thành phố Hà Nội

384/2024/TTTPDS-TA24

27/3/2024

 

31

tỉnh Tiền Giang

26/TAT-TDS

8/3/2024

 

32

thành phố Hồ Chí Minh

70/TATP-TGDDVNCTN

10/1/2024

 

33

thành phố Hồ Chí Minh

71/TATP-TGĐVNCTN

11/1/2024

 

34

tỉnh Quảng Ninh

03/2024/TA-TGĐ

26/3/2024

 

35

thành phố Hồ Chí Minh

124/TA-CV

13/3/2024

 

36

thành phố Hồ Chí Minh

899/TAND-CV

3/11/2023

 

37

tỉnh Khánh Hoà

13/CV-TA

12/3/2024

 

38

tỉnh Sóc Trăng

109/TA-TGĐNCTN

16/2/2024

 

39

tỉnh Khánh Hoà

24/CV-TA

11/4/2024

 

40

tỉnh Khánh Hoà

24/CV-TA

11/4/2024

 

41

tỉnh Khánh Hoà

23/CV-TA

11/4/2024

 

42

tỉnh Khánh Hoà

22/CV-TA

10/4/2024

 

43

tỉnh Sóc Trăng

27/TTTPDS-TA51

28/2/2024

 

44

tỉnh Sóc Trăng

28/TTTPDS-TA51

4/3/2024

 

45

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

02/2024/CV-TDS

28/2/2024

 

46

tỉnh Đồng Nai

524/TAND-CV

9/4/2024

 

47

tỉnh Sóc Trăng

212/TA-TGĐNCTN

11/3/2024

 

48

thành phố Hồ Chí Minh

135/TAND-CV, 136/TAND-CV, 137/TANC-CV, 138/TAND-CV

20/3/2024

 

49

thành phố Hồ Chí Minh

689/TA-CV

7/9/2023

 

50

tỉnh Sóc Trăng

36/TTTPDS-TA51, 37/TTTPDS-TA51, 38/TTTPDS-TA51, 39/TTTPDS-TA51, 40/TTTPDS-TA51

19/3/2024

 

51

tỉnh Sóc Trăng

33/TTTPDS-TA51

14/3/2024

 

52

thành phố Hồ Chí Minh

200/UTTPDS-TA30

10/4/2024

 

53

thành phố Hồ Chí Minh

160/TTTPDS-TA30

25/3/2024

 

54

tỉnh Sóc Trăng

243/TTTPDS-TA51

21/3/2024

 

55

tỉnh Sóc Trăng

59/TTTPDS-TA51

4/4/2024

 

56

tỉnh Khánh Hoà

19/CV-UTTP

3/4/2024

 

57

tỉnh Khánh Hoà

17/CV-TA

28/3/2024

 

58

tỉnh Khánh Hoà

03/2024/CV-TA

11/4/2024

 

59

tỉnh Khánh Hoà

15/CV-TA

26/3/2024

 

60

tỉnh Khánh Hoà

15/CV-TA

26/3/2024

 

61

tỉnh Khánh Hoà

02/CT-DS

7/3/2024

 

62

tỉnh Bình Thuận

32/TTTPDS-TA11

15/4/2024

 

63

tỉnh Tiền Giang

10/TAT-TGĐ&NCTN

15/1/2024

 

64

tỉnh Tiền Giang

68/TAT-TGĐ-NCTN

23/1/2024

 

65

tỉnh Quảng Nam

222D/TA-CV

1/12/2023

 

66

tỉnh Tiền Giang

33/TAT-THS

27/3/2024

 

67

tỉnh Tiền Giang

207/TAT-TGDD&NCTN

26/3/2024

 

68

tỉnh Tiền Giang

306/TAT-TGĐ&NCTN

9/4/2024

 

69

thành phố Hồ Chí Minh

153/TTTPDS-TA30

25/3/2024

 

Kể từ ngày 03/5/2024, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ niêm yết tại trụ sở và đăng tải danh sách hồ sơ ủy thác tư pháp (Danh sách kèm theo) lên cổng thông tin điện tử của Đại Sứ quán, đồng thời tống đạt tới đương sự (nếu được yêu cầu) theo địa chỉ do Toà án cung cấp.

Sau 01 tháng kể từ ngày công bố bản niêm yết này và tống đạt tới các đương sự, Đại sứ quán sẽ lập biên bản kèm theo hồi âm của các đương sự (nếu có) và gửi về Tòa án trong nước để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật./.