Thông báo về chế độ một giá với người Việt Nam ở nuớc ngoài


Ngày 31/07/2001 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 114/2001/QĐ-TTg (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nội dung chính như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 210:

- Khi về nước, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu Việt Nam; người gốc Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài và thân nhân cùng đi (gồm vợ hoặc chồng, bố mẹ vợ hoặc chồng, con riêng của vợ hoặc chồng, con nuôi hợp pháp) có giấy xác nhận của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại hoặc của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài về mối quan hệ gia đình nói trên thì được hưởng giá các loại dịch vụ, giá vé đi lại trên các loại phương tiện giao thông vận tải như ư áp dụng đối với người Việt Nam ở trong nước.

- Người gốc Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước có giấy xác nhận của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại hoặc của Uỷ ban về ngưòi Việt Nam ở nước ngoài được miễn lệ phí thị thực khi nhập , xuất cảnh Việt Nam.

- áp dụng mức thu các loại phí, lệ phí khác đối với công dân Việt nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu Việt Nam; người gốc Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài thuộc diện có công nói trên như người Việt Nam ở trong nước.

2. Sửa đổi , bổ sung Điều 5 Quyết định 210 :

Bộ Tài chính, Ban Vật giá Chính phủ sẽ căn cứ số lượng vận chuyển thực tế ra nước ngoài hàng năm để thực hiện trợ giá đối với cước vận chuyển phim ảnh, sách báo, văn hoá phẩm, ấn phẩm quảng bá cho du lịch, các tài liệu cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giá vé máy bay cho các đoàn nghệ thuật ở trong nước đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Mức trợ giá bằng 50% tổng số giá cước vận chuyển , giá vé máy bay thực thế thanh toán với các đơn vị vận tải ( bằng đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, hàng không, bưu điện).

Các đoàn nghệ thuật trong nước đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phải được Bộ Văn hoá - Thông tin hoặc Bộ Ngoại giao giới thiệu.

Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ thông báo mẫu
Hướng dẫn xác nhận mối quan hệ gia đình, xác nhận người có công cho các Cơ quan đại diện biết để thực hiện.