NFN BNG vê quan điểm XHCN mới của Trung Quốc

Ngày 16/8/năm 2001, phóng viên AFP hỏi: Đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Chủ tịch Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Giang Trạch Dân có ý định đề xuất việc cho phép các thành phần kinh tế tư ư nhân và tư bản Trung Quốc được gia nhập Đảng Cộng sản?

Trả lời:

Chúng tôi rất quan tâm tới các quan điểm, lý luận mới của Trung Quốc về Chủ nghĩa xã hội và về Đảng Cộng sản .

Thế giới ngày nay đang đặt ra những vấn đề rất mới mẻ, cần được nghiên cứu kỹ cả về lý luận lẫn thực tiễn. Mỗi Đảng cầm quyền cần căn cứ vào tình hình thực tiễn của mình để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình xây dựng Đảng.

Là Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức chú trọng tới công tác xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt coi trọng việc giữ gìn bản chất giai cấp công nhân, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định và vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp với thực tiễn của cách mạng Việt Nam để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nhằm thực hiện thành công công cuộc xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.