Chương trình Quốc gia giáo dục đào tạo giai đoạn 2001-05


Hà Nội ( Tttxvn 26/7/2001)
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo giai đoạn 2001-2005.

Một số chỉ tiêu chính của Chương trình là đến năm 2005 sẽ hoàn thành phổ cập giáo dục Trung học cơ sở ở 30 tỉnh, thành phố; Đổi mới chương trình, nội dung sách giáo khoa; Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 30% tổng số lao động trong độ tuổi qui định. Đồng thời tiến hành điều chỉnh cơ cấu đào tạo nhân lực và bậc đào tạo, ngành nghề và lãnh thổ phù hợp với nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Đẩy mạnh đào tạo cán bộ tin học và
đưua tin học vào nhà trường.

Để thực hiện các mục tiêu trên, chương trình sẽ tiến hành 7 dự án. Đó là dự án củng cố và phát huy kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở; dự án đổi mới chương trình, nội dung sách giáo khoa; dự án đào tạo cán bộ tin học vào nhà trường; dự án đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất các trường sư phạm; dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc ít người và vùng có nhiều khó khăn; dự án tăng cường cơ sở vật chất các trường học, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp ; xây dựng một số trường đại học, trung học chuyên nghiệp trọng điểm và dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề.

Dự kiến nhu cầu tổng kinh phí là 6.675 tỷ đồng cho việc thực hiện các dự án nói trên trong giai đoạn 2001-2005./.