Thứ truỏng NG trả lời về hoạt động của ASEANHà Nội (Ttxvn 19/5/2001)
Ngay sau khi kết thúc các cuộc họp Thứ trưởng Ngoại giao Asean, Diễn đàn khu vực Asean (Arf-som), Asean với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (Asean+3) và một số cuộc họp liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Công Phụng đã gặp gỡ và trả lời phỏng vấn của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương.

Trả lời câu hỏi: những nội dung nào sẽ được đưua ra tại Hội nghị Ngoại trưởng Asean lần thứ 34 (Amm), Diễn đàn Khu vực Asean lần thứ 8 (Arf), các Hội nghị sau Hội nghị Ngoại trưởng (Pmc) và Hội nghị hợp tác sông Mêkong và sông Hằng sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 7 tới, Thứ trưởng cho biết: vừa qua, các cuộc họp Thứ trưởng Ngoại giao Asean, Arf-som, Asean+3 và một số cuộc họp liên quan, đã tập trung chuẩn bị về nội dung, chương trình,
phương thức cho các Hội nghị Amm 34, Arf 8, Pmc... vào tháng 7 tới. Theo định kỳ hàng năm, các cuộc họp Amm 34, Arf 8, Pmc... được tiến hành nhằm trao đổi, đánh giá tình hình chính trị, kinh tế, an ninh trong khu vực và trên thế giới, kiểm điểm việc thực hiện các thỏa thuận đã thông qua tại các cuộc họp năm ngoái, đồng thời đề ra những công việc cần tiến trong thời gian tới. Trên tinh thần đó, các hội nghị này sẽ xem xét những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa hòa bình, ổn định và tăng
trưởng trong khu vực, thúc đẩy việc triển khai các sáng kiến và
chương trình hợp tác kinh tế trong khuôn khổ giữa các nước Asean cũng như giữa Asean với các nước đối thoại và các tổ chức khu vực và quốc tế khác.

Về những đóng góp của Việt Nam đối với Asean trong năm vừa qua với cương vị là Chủ tịch ủy ban Thường trực Asean (Asc) và Diễn đàn khu vực Asean (Arf), Thứ trưởng nêu rõ: mặc dù lần đầu tiên đảm nhận chức Chủ tịch Asc và Arf, lại vào thời điểm có nhiều khó khăn, nhưng trong gần một năm qua, Việt Nam đã tích cực chủ động triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình và có nhiều đóng góp quan trọng vào việc tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí trong Asean, thúc đẩy sự hợp tác nhiều mặt giữa các nước Asean và giữa Asean với các nước và các bên đối thoại, nhất là hợp tác Đông á. Việt Nam đã đóng góp nhiều sáng kiến như: phát triển hành lang Đông Tây, Tuần Văn hóa Asean, Hợp tác du lịch Đông á, Triển lãm Thương mại... đồng thời động viên, khuyến khích và phối hợp với các nước thành viên để đưa các chương trình hợp tác của Asean đi vào hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua những nỗ lực đó, các
nước đồng sự đều đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Asc và Arf.

Thứ trưởng còn trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề: hợp tác giữa Asean với các nước Đông á, hợp tác sông Mêkong và sông Hằng, Diễn đàn khu vực Arf..../