Sự phát triển của Internet tại Việt Nam


Báo Đầu tư 10/5 : Theo thống kê của Tổng Công ty Bưuu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), tính đến cuối tháng 4 vừa qua, số lượng thuê bao Internet ở Việt Nam đạt trên 150.000 (số thuê bao Internet vào cuối năm 1998 chỉ là 11.000). Trong 3 năm từ 1997-2000, tốc độ tăng số thuê bao Internets tại Việt Nam đạt bình quân 260%/năm, cao hơn nhiều mức tăng chung của khu vực châu á - Thái Bình Dưuong là 38%/năm.

Trung bình mỗi tháng ở Việt Nam có thêm 1.500 thuê bao Internet mới. Về cơ cấu thuê bao Internet, khối cơ quan hành chính sự nghiệp hiện chiếm 3%; khối doanh nghiệp nhà nưuớc chiếm 5%; doanh nghiệp tư nhân chiếm 16%; tổ chức nước ngoài chiếm 21%; cá nhân chiếm 55%. Theo vùng, khu vực miền Nam hiện chiếm 62% tổng số thuê bao Internet của cả nước; miền Bắc chiếm 33% và miền Trung chỉ chiếm 5%.

4 tháng đầu năm 2001, TCty Bưuu chính Viễn thông đã phát triển mới đưuợc gần 308.000 máy điện thoại, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước và nâng tổng số máy trên toàn mạng lên trên 3.582.000 máy. Trong tổng số thuê bao điện thoại hiện có, thuê bao điện thoại cố định chiếm 74%, số còn lại là thuê bao điện thoại di động. Năm 2001, Tổng Công ty phấn đấu phát triển mới khoảng 898.000 máy điện thoại và đạt tỷ lệ 5 máy điện thoại/100 dân.