Nâng cao hiểu biết về môi trường cho công chúng


Hà Nội ( Ttxvn 23/4/2001)
Ngày 23/4, tại Hà Nội, đại diện các Sở Khoa học công nghệ và môi trường toàn quốc, một số trường đại học, viện nghiên cứu khoa học và các trung tâm truyền thông giáo dục về môi trương và báo chí đã tham dự Hội thảo về truyền thông môi trường trong toàn quốc.

Hội thảo nhằm góp ý xây dựng một kế hoạch truyền thông môi trường cho 5 năm tới.

Các tham luận đã xác định các mục tiêu tuyên truyền giáo dục theo đặc điểm của từng vùng sinh thái, từng khu dân cưu, phân loại các tầng lớp cán bộ nhân dân để tuyên truyền giáo dục cho thích hợp. Nhiều tham luận đã nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức cho những cán bộ lãnh đạo các cấp từ xã phường đến các cán bộ hoạch định chính sách, ra quyết định trong kế hoạch đầu tư, các già làng trưởng bản, những người phụ trách các tổ chức đoàn thể xã hội, lãnh đạo các doanh nghiệp nhằm sử dụng họ, tạo một tiếng nói có uy tín và thuyết phục cho cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường và nên hoạt động truyền thông và rút kinh nghiệm cần được làm thường xuyên.

Mục tiêu của hoạt động truyền thông môi trường giai đọan 2001-2005 là cung cấp thông tin kiến thức, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước về môi trường đến 90% dân số Việt Nam; nâng cao nhận thức hiểu biết hình thành các thái độ đúng đắn về các vấn đề môi trường địa phương và quốc gia cho từ 75% đến 80% dân số Việt Nam. Huy động được 70% người dân trực tiếp vào các hoạt động giải quyết các vấn đề môi trường địa phương.

Thời gian qua, hoạt động truyền thông môi trường ở Việt Nam tuy chưa rộng khắp và chưua hệ thống, song đã phần nào đóng góp vào công tác quản lý môi trường. Tuyên truyền giáo dục đã
được Nhà nước đưua lên giải pháp hàng đầu trong việc bảo vệ môi
trường ở Việt Nam.

Tuy nhiên đến nay, truyền thông về môi trường còn mang tính tự phát, chưua có một kế hoạch tổng thể về truyền thông môi
trường. Nhiều thông tin kiến thức về môi trường, chính sách luật pháp của Đảng và Nhà nước chưua truyền đạt được đến tận người dân. Hoạt động truyền thông còn mang tính dàn trải chưua được xem xét đầu tưu nhưu một chương trình trọng điểm./.