Khai mạc Hội nghị TƯ lần thứ 12 khoá VIIISáng 7-4, tại thủ đô Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) kỳ họp thứ 12 đã khai mạc. Các vị Cố vấn Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt dự Hội nghị. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đọc lời khai mạc.

Hội nghị Trung ương lần thứ 12 có nhiệm vụ hoàn tất các dự thảo văn kiện, tiếp tục chuẩn bị về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương để trình Đại hội xem xét, quyết định. Hội nghị cũng cho ý kiến về dự thảo chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử để trình Đại hội.

Tại phiên khai mạc, hội nghị đã trình bày dự kiến chỉnh lý văn kiện Đại hội trên cơ sở ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương và các tầng lớp nhân dân đóng góp để Trung ương thảo luận, hoàn tất văn kiện trình Đại hội.