Việt Nam tích cực phòng, chống ma túyHà Nội (Ttxvn 3/3/2001)
Ngày 2/3/2001, trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên nước ngoài đề nghị bình luận về việc ngày 1/3/2001, Chính phủ Hoa Kỳ đã thừa nhận Việt Nam là một trong những nước đã có những nỗ lực trong đấu tranh phòng chống ma túy, người Phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam, Bà Phan Thúy Thanh, khẳng định:

"ở Việt Nam, đấu tranh phòng, chống ma túy là mặt trận nóng bỏng, bức xúc, được cả xã hội quan tâm. Mặc dù là nước đang phát triển, với nguồn kinh phí còn hạn hẹp song Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho việc phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Chính phủ đã thành lập ủy ban Quốc gia về phòng, chống ma túy do một Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo. Ngày 5/12/2000, Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa X, Quốc hội nước Chxhcn Việt Nam đã thông qua Luật phòng, chống ma túy và Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4/2001.

Bằng những nỗ lực của mình cùng với sự trợ giúp quốc tế, Việt Nam đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong việc phòng, chống ma túy. Hiện nay, Việt Nam đã xóa bỏ cơ bản diện tích trồng thuốc phiện và đang nỗ lực để chấm dứt tình trạng tái trồng thuốc phiện ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn bị ảnh hưởng của tập quán cũ. Việc cai nghiện ma túy, tuy còn nhiều khó khăn, cũng đã đạt những kết quả bước đầu. Hiện nay, cả nước có gần 60 trung tâm cai nghiện. Bằng sự kết hợp các hình thức cai nghiện tập trung tại các trung tâm với cai nghiện tại cộng đồng, cai nghiện tự nguyện..., mỗi năm bình quân cai nghiện cho 20-25% tổng số người nghiện. Những mô hình cai nghiện tốt đang
được đầu tư nhân rộng. Công tác thực thi pháp luật và đấu tranh chống tội phạm ma túy đã có kết quả tích cực.

Việt Nam rất tích cực và tăng cường tham gia vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc phòng, chống ma túy. Việt Nam đã tham gia cả 3 công ước quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy(Công ước thống nhất về các chất ma túy 1961, Công ước về các chất hướng thần 1971, Công ước Liên Hợp quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và các chất hướng thần 1988) và đã hợp tác với nhiều nước và nhiều tổ chức quốc tế, đặc biệt là Undcp. Việt Nam cũng tham gia tích cực vào các
chương trình phòng chống ma túy trong khu vực, cùng các nước Asean phấn đấu đạt mục tiêu "vì một Asean không ma túy vào năm 2015"./.