Thông báo HN TU lần thứ 11 (Lần 2) BCH TU Đảng khoá VIIIHà Nội (Ttxvn 24/3/2001)
Tiếp tục công việc của Hội nghị Trung ương 11, Hội nghị Trung ương 11 (lần 2) đã họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 13/3/2001 đến 24/3/2001.

Các vị Cố vấn Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt đã tham dự Hội nghị.

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đọc lời khai mạc và bế mạc.

Hội nghị Trung ương 11 (lần 2) tiếp tục xem xét, hoàn chỉnh các văn kiện và chuẩn bị dự kiến giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội 9 của Đảng. Hội nghị đã tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và dân tộc, dân chủ thảo luận và đã thành công tốt đẹp.

1- Hội nghị Trung ương tiếp tục thảo luận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng, các đồng chí lão thành cách mạng, các cơ quan khoa học và các tầng lớp nhân dân để hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội 9 của Đảng: Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 2001-2005; Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, đúng Ngày kỷ niệm thành lập Đảng 03/02/2001, Bộ Chính trị đã cho công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng dự thảo Báo cáo chính trị đã được bổ sung để nhân dân đóng góp ý kiến.

Sau một tháng công bố dự thảo Báo cáo chính trị, các tầng lớp nhân dân sôi nổi góp ý kiến với Đảng, thật sự là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn. Hàng triệu thư của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và ngoài nước gửi về Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan chức năng của Đảng và các cơ quan truyền thông đại chúng đóng góp ý kiến, từ nhứng quan điểm chính trị, phương hướng lớn cho tới những câu chữ cụ thể trong dự thảo văn kiện. Hàng nghìn ý kiến về các vấn đề khác nhau đã đăng và truyền phát công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Chấp hành Trung ương vô cùng xúc động trước tình cảm của nhân dân đối với Đảng, với đất nước, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tấm lòng của nhân dân với Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương đã một lần nữa khẳng định quyết tâm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội lần thứ 7 của Đảng, tiếp thu nhiếu ý kiến đóng góp hợp lý trên cả 10 vấn đề lớn trong dự thảo Báo cáo chính trị. Những ý kiến tâm huyết về những biện pháp thực hiện cụ thể sẽ được tiếp thu trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị đang tiếp tục được nhân dân đóng góp ý kiến. Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục lắng nghe, thảo luận, tiếp thu và sẽ hoàn chỉnh một lần nữa tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12 để trình Đại hội lần thứ Ix của Đáng.

2- Theo quy chế tổ chức của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương có nhiệm vụ chuẩn bị về đường lối, phương hướng, dự kiến nhân sự để trình Đại hội lựa chọn và bầu vào Ban Chấp hành Trung ương mới. Hội nghị Trung ương 11 (lần 2) tiếp tục nghiên cứ, giới thiệu những đồng chí ưu tú, tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của Đảng, đủ tiêu chuần về phầm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm với nhân dân, có năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện đường lối của Đảng; nhấn mạnh chất lượng và tiêu chuẩn; bảo đảm tính kế thừa, liên tục, có đổi mới, không chỉ chuẩn bị cho việc lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 9 mà còn chuẩn bị cho các đại hội tiếp theo. Nhất thiết không giới thiệu vào cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là thiếu bản lĩnh chính trị, có biểu hiện cơ hội, tham vọng, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, mất đoàn kết, quan liêu, tham nhũng, làm việc kém hiệu quả, thiếu trách nhiệm với nhân dân.

3- Trên cơ sở thực hiện cuộc vần động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), Hội nghị đã nghiêm tục tự phê bình và phê bình trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương và các ủy viên Trung ương, thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền với hình thức cảnh cáo về chế độ trách nhiệm đối với các vị: Đoàn Văn Kiển, ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam; Hoàng Đức Nghi, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc và miền núi; Hà Quang Dự, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm ủy ban Thể dục - thể thao; kỷ luật khiển trách về trách nhiệm quản lý đối với vị Phạm Văn Trà, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Lê Văn Dũng, ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

4. Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng khai mạc vào ngày 19/4/2001.

Đại hội lần thứ Ix của Đảng là Đại hội trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước, tăng cường đại đoàn kết dân tộc, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luạt, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, góp phần vào thắng lợi của Đại hội lần thứ 9 của Đảng mở đầu thế kỷ và thiên niên kỷ mới./.