NFN BNG về nhũng ngươì VN vuợt biên sang CPCNgày 27/3/2001, Nguòi Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phan Thuý Thanh đã trả lời câu hỏi của phóng viên AFP, AP và Bưuu điện Hoa Nam Buổi sáng đề nghị khẳng định và bình luận về tin một số người dân tộc thiểu số vượt biên trái phép sang Cam-puchia? Xin cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc tổ chức Ân xá quốc tế đề nghị cho những người này được tị nạn?

Trả lời:

Vừa qua có một số công dân Việt Nam đã vưuợt biên trái phép sang Cam-pu-chia. Phía Việt Nam và phía Cam-pu-chia đang trao đổi để giải quyết vấn đề này phù hợp với các thoả thuận giữa hai bên về quy chế xuất nhập cảnh.

Chúng tôi được biết hiện có những toan tính của nước ngoài ngăn cản việc đưa số người này trở lại Việt Nam. Hành động đó đang phá hoại những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các quốc gia. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ những hành động này .

Việc tổ chức Ân xá quốc tế kêu gọi cho những người ra đi bất hợp pháp được tị nạn là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thông qua hành động này, tổ chức Ân xá quốc tế đang khuyến khích việc ra đi bất hợp pháp, làm đảo lộn và phá vỡ cuộc sống yên lành của nhân dân ở các tỉnh biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia.