Khai mạc HN TU 11 lần hai khoá VIIIHà Nội (Ttxvn 13/3/2001)
Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11 (lần 2) khóa 8.

Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

"hội nghị Trung ương 11 đã quyết định họp hội nghị lần 2 vào sau Tết nguyên đán để tiếp tục chuẩn bị dự kiến nhân sự trình với Đại hội Đảng lần thứ 9.

Từ nay đến Hội nghị Trung ương 12 và Đại hội Đảng lần thứ 9 chỉ còn rất ít ngày, vì vậy Bộ Chính trị đề nghị Hội nghị Trung ương lần này tập trung vào hai vấn đề lớn: một là, tiếp tục xem xét hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội 9, nhất là dự thảo Báo cáo chính trị sau khi đã có ý kiến đóng góp của nhân dân; hai là, dự kiến về nhân sự trình Đại hội Đảng lần thứ 9.

Về vấn đề văn kiện, thực hiện quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã cho công bố dự thảo Báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng vào ngày 3/2/2001 để lấy ý kiến nhân dân.

Một tháng sau khi công bố, cùng với hàng trăm cuộc hội nghị, hội thảo của các cơ quan khoa học, các đoàn thể, các lực lượng vũ trang, các tổ chức xã hội, Văn phòng Trung ương Đảng và các báo, đài đã nhận được hàng vạn thư góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân: từ các cháu thiếu nhi mới 13, 14 tuổi đến các bậc cao niên, các đồng chí lão thành cách mạng, trong đó có nhiều cụ mắt mờ không viết được phải nhờ con cháu viết hộ; từ các nhà trí thức, giáo sư, viện sĩ đến những công nhân, nông dân, thanh niên, sinh viên, người bán vé số; từ các vị linh mục, tăng ni, phật tử đến đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đây thực sự trở thành một cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bàn việc nước.

Các ý kiến đều bày tỏ sự phấn khởi và hoan nghênh Trung ương đã phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của nhân dân trong việc hoạch định đường lối, làm cho đường lối của Đảng ngày càng sát cuộc sống và phản ánh được trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Có những thư viết cô đọng, chắt lọc một hai trang, đề nghị những vấn đề cụ thể, thiết thực; có thư viết mấy trăm trang trình bày cặn kẽ cả về lý luận và thực tiễn; đặc biết có tài liệu góp ý dài 2.707 trang phân tích, lý giải toàn diện dự thảo Báo cáo chính trị, có đề nghị viết hẳn về từng đoạn của dự thảo. Tất cả đều mong muốn Báo cáo chính trị phản ánh sâu sắc hơn nữa sự kiên định về đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tổng kết phong phú hơn nữa thực tiễn sinh động quá trình 15 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chấp hành Trung ương xin bày tỏ lòng biết ơn tấm lòng của nhân dân đối với Đảng.

Bộ Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp. Bộ Chính trị đã thảo luận và kiến nghị với Trung ương những vấn đề tiếp thu để hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội 9 của Đảng. Do thời gian Hội nghị Trung ương lần này không nhiều, đề nghị các đồng chí Trung ương chủ yếu cho ý kiến trực tiếp vào các tờ trình, các dự thảo văn kiện. Căn cứ ý kiến của Trung ương và ý kiến đóng góp tiếp của nhân dân, Bộ Chính trị sẽ chỉnh lý lại để đến Hội nghị Trung ương 12 xem xét lần cuối trình Đại hội.

Vấn đề nhân sự, đây là một nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương lần này, bởi vì sau khi đã có đường lối thì cán bộ là vấn đề quyết định.

Bộ Chính trị sẽ báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương những vấn đề liên quan đến chuẩn bị dự kiến trình Đại hội về nhân sự ban Chấp hành Trung ương khóa 9. Ban Chấp hàng Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. Ban Chấp hành Trung ương khóa trước có nhiệm vụ chuẩn bị về đường lối và tổ chức trình Đại hội Đảng khóa sau. Vì vậy trách nhiệm của Trung ương là phải nghiên cứu giới thiệu những đồng chí ưu tú, tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của Đảng, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm với nhân dân, có năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện đường lối. Phải bảo đảm tính kế thừa, tính liên tục, giữ vững ổn định chính trị, đồng thời có sự đổi mới phát triển, bảo đảm không những phục vụ Đại hội 9 mà còn là sự chuẩn bị cho các Đại hội sau. Phải đặc biệt coi trọng chất lượng và tiêu chuẩn, song cũng phải có số lượng và cơ cấu hợp lý để bao quát được các ban, ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, giữa các cơ quan ở trung ương và các địa phương. Cần xem xét một cách toàn diện và thực tiễn các mặt đó. Nhất thiết không giới thiệu vào cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là thiếu bản lĩnh chính trị, có biểu hiện cơ hội, tham vọng, thiếu ý thức kỷ luật, mất đoàn kết, quan liêu, tham nhũng, làm việc kém hiệu quả, thiếu trách nhiệm với nhân dân.

Nói chung, phải lựa chọn, giới thiệu trình Đại hội 9 một danh sách những đồng chí có đủ đức và tài để Đại hội nghiên cứu, lựa chọn, đề cử và bầu cử Ban Chấp hành Trung ương mới, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 9, đưa công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa vì hạnh phúc của nhân dân mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn phát triển lên một tầm cao mới.

Đề nghị Trung ương tập trung trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và dân chủ thảo luận để Hội nghị đạt được yêu cầu đề ra.
Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 11 (lần2)"./.