Giảm thuế nhập khẩu đối với mặt hàng có thuế trên 20%


Ngày 15-3, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) dành cho khu vực mậu dịch tự do ASEAN năm 2001. Theo đó, trước ngày 25-3-2001, Bộ trưởng Tài chính cần trình lại Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Nghị định ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CEPT năm 2001.

Theo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Tài chính cần làm việc trực tiếp và thống nhất ý kiến với bộ
trưởng các bộ, thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ nhằm xác định lại một lần nữa Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CEPT, theo nguyên tắc nhất thiết phải giảm thuế suất những mặt hàng có thuế suất hiện tại cao hơn 20% xuống ngay mức 20% đúng quy định của Hiệp định. Việt Nam sẽ không để tình trạng phải giảm cùng lúc nhiều mặt hàng vào năm 2003. Những mặt hàng nằm trong Chương trình cắt giảm từ năm 2000 trở về trước thì phải thực hiện theo đúng Hiệp định CEPT mà Việt Nam đã cam kết. Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu các cơ quan thấy rằng việc vận dụng ngay CEPT đối với mặt hàng đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc dân thì có thể vận dụng điều 6 của hiệp định về các biện pháp khẩn cấp với điều kiện các cơ quan liên quan phải giải trình lý do xác đáng.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính xem xét khả năng đẩy nhanh hơn quá trình thuế hóa và nâng thuế suất đối với các nhóm mặt hàng hiện đang được quản lý bằng giấy phép của Bộ Thương mại và các mặt hàng có thuế suất theo chế độ đãi ngộ tối huệ quốc để tiếp tục hoàn thiện cơ chế xuất nhập khẩu giai đoạn 2001-2005.

(Báo Hà Nội mới)