Chơng trình xoá đói giảm nghèo, giúp tiếp cận các dịch vụ xã hộiHà Nội(Ttxvn 28/3/2001)
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, mục tiêu tổng quát của Chương trình xóa đói giảm nghèo trong mười năm tới là giảm hộ nghèo trung bình từ 1,5 đến 2%/năm; đại bộ phận người nghèo tiếp cận được với các dịch vụ xã hội; hoàn thành cơ bản các mục tiêu trợ giúp xã đặc biệt khó khăn; mở rộng cơ hội cho người nghèo thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội và phúc lợi xã hội.

Trước mắt, đến năm 2005, Việt Nam phấn đấu không để tái đói thường xuyên; giảm hộ hộ nghèo dưới 10% theo chuẩn nghèo mới( nếu tính theo chuẩn nghèo cũ là 5%); cơ bản các xã nghèo có đủ công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu như thủy lợi nhỏ, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, chợ.

Để đạt được các mục tiêu trên, trong thời gian tới, Nhà nước sẽ thực hiện có hiệu quả các chính sách về tín dụng; y tế; giáo dục; hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn; trợ giúp về pháp lý; hỗ trợ về nhà ở, đất, tư liệu sản xuất; định canh, định cư, di dân kinh tế mới; hỗ trợ về văn hóa thông tin; đào tạo nâng cao năng lực cán bộ.

Đồng thời Nhà nước cũng thực hiện lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội khác với Chương trình xóa đói giảm nghèo cũng như nâng cao năng lực quản lý, tổ chức triển khai xóa đói giảm nghèo, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn.

Ngoài ngân sách, Nhà nước sẽ huy động các nguồn lực tại chỗ, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện công tác này.

Trong 10 năm qua, Việt Nam đã giảm được trên 2 triệu hộ đói nghèo. Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm nhanh từ 30% năm 1992 xuống còn khoảng 11% vào năm 2000. Năm 2001, Việt Nam bắt đầu thực hiện chuẩn nghèo mới, tăng 1,5 lần so với chuẩn cũ. Theo chuẩn mới này, tỷ lệ hộ nghèo của của cả nước hiện là khoảng 17,2% (những hộ dân ở nông thôn miền Núi và hải đảo có thu nhập bình quân hàng tháng dưới 80.000 đồng, vùng nông thôn đồng bằng dưới 100.000 đồng và ở thành thị dưới 150.000 đồng
được xếp thuộc diện nghèo).

Mặc dù Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo, tuy nhiên hiện nay ở một số vùng, khu vực, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc có tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Hàng năm số người phải cứu trợ đột xuất do thiên tai, mất mùa khoảng từ 1 đến 1,5 triệu người. Năm 2000, tổng số người thiếu đói lên tới 1,3 triệu người, chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung. Bên cạnh đó, hàng năm có khoảng 7% số hộ tái đói nghèo./.