Thông cáo của ủy ban thường vụ Quốc hội
Hà Nội (Ttxvn 22/2/2001)
Trong các ngày từ 14 đến 19/2/2001, ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp tại Hà Nội để xem xét, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 10.

ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí cho rằng, nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 10 là công tác xây dựng pháp luật. Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 2000, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 2001. Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật di sản văn hóa và dự án Luật hải quan. Dự án Luật di sản văn hóa đã được chuẩn bị công phu trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 vừa qua. Việc ban hành Luật này nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới. Đồng thời, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, khuyến khích nhân dân tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Dự án Luật hải quan được xây dựng trên cơ sở của Pháp lệnh hải quan, ban hành năm 1990, đồng thời, được bổ sung, hoàn chỉnh theo tinh thần Hiến pháp năm 1992 và thể chế hóa đường lối đổi mới kinh tế-xã hội. Việc ban hành Luật này là yêu cầu cấp bách nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan, tạo ra khuôn khổ pháp lý điều chỉnh các quan hệ kinh tế-xã hội liên quan đến hoạt động hải quan, tác động tích cực đến kinh tế đối ngoại, sản xuất và lưu thông, thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần giữ vững ổn định chính trị trong điều kiện đòi hỏi phát triển nhanh và bền vững về kinh tế.

Cũng tại kỳ họp này, ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) và dự án Pháp lệnh tài liệu lưu trữ quốc gia; cho ý kiến về công tác thi đua khen thưởng của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội./.