Dự án xoá bỏ cây thuốc phiện tại vùng cao


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự án xóa bỏ và thay thế cây thuốc phiện tại các xã vùng cao, tập trung vào tổ chức lại các khu dân cư, xây dựng mạng lưới cán bộ khuyên lâm - khuyến nông cơ sở, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phát triển hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất, tổ chức cai nghiện và có chính sách hỗ trợ cho cộng đồng, hộ gia đình.

Dự án sẽ hỗ trợ nông dân xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ, ruộng bậc thang, nương cố định ở những nơi có điều kiện, chuyển giao các lọai giống lúa lai năng suất cao, các giống lúa chịu hạn, điều tra, qui họach và hỗ trợ các vùng có điều kiện phát triển cây trồng vật nuôi hàng hóa như chè dặc sản vùng cao, cây ăn quả, trồng dâu nuôi tằm, các lọai cây đặc sản, phát triển chăn nuôi lợn, gà, bò thịt, ngưa, động vật rừng quí hiếm, thực hiện giao đất khóan rừng để đồng bào có điều kiện được hưởng các nguồn lợi từ rừng, có thêm thu nhập...

Dự kiến, tổng vốn đầu tư của Dự án gần 800 tỷ đồng, trên cơ sở lồng ghép với các Dự án phát triển nông lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng sa.

Hiện nay, 40% hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số sống tại 186 xã có nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện thuộc địa bàn 10 tỉnh miền núi và có miền núi thuộc diện nghèo đói. 17% số xã trên chưa có đường ô tô đến trung tâm./.