Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: Xây dung Đảng


(Tiếp theo 9)
Trong những năm tới, toàn Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng được đề ra từ Đại hội VIII đến nay, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đặc biệt cần tập trung sức làm tốt một số công tác quan trọng sau đây:

1- Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân.

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ tham nhũng, quan liêu, làm trong sạch đội ngũ đảng viên là một nội dung quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trước hết, toàn Đảng tiến hành một cách nghiêm túc việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi đảng viên, mỗi cấp uỷ, mỗi chi bộ có kế hoạch định kỳ kiểm điểm việc thực hiện Di chúc và các chỉ thị của Người về nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng; bài trừ hủ tục mê tín, lối sống vị kỷ, sa đoạ, xa rời nhân dân.

Chấn chỉnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường công tác giáo dục, quản lý đảng viên. Kiện toàn tổ chức và cán bộ ở những cơ quan, đơn vị để xảy ra những biểu hiện không chấp hành nghiêm nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, làm việc trì trệ, độc đoán, chuyên quyền, kéo bè, kéo cánh, mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Coi trọng việc phát huy vai trò của các đoàn thể, của báo chí và nhân dân trong việc giám sát hoạt động của các cơ quan và cán bộ, công chức trong hệ thống công quyền. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan kiểm tra đảng, thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Bổ sung, hoàn chỉnh pháp luật, cơ chế, chính sách, khắc phục những sơ hở trong quản lý, nhất là cần chỉnh đốn, cải tiến công tác thống kê, kế toán, cấp phát và thanh toán tài chính, ngân sách; cải cách chính sách nhà ở, tiền lương và phân phối thu nhập.

Tạo sự thống nhất về quan điểm, đường lối của Đảng, nâng cao kiến thức về mọi mặt và năng lực hoạt động thực tiễn, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trên mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, thảo luận dân chủ, sớm kết luận những vấn đề mới và bức xúc từ thực tiễn đặt ra, từng bước cụ thể hoá, bổ sung, phát triển đường lối, chính sách của Đảng một cách đúng đắn và sáng tạo; đấu tranh với những khuynh hướng, tư tưởng sai trái.

Các cấp uỷ và chi bộ ở cơ sở tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra đảng viên học tập, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức lãnh đạo, quản lý và công tác vận động quần chúng.

Trong các hoạt động kinh tế, đảng viên chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đảng và các quy định của Bộ Chính trị.

Tiếp tục coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, xem xét, kết luận để giải quyết kịp thời những trường hợp cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị và suy thoái về phẩm chất chính trị.

2- Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đổi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng.

Thực hiện tốt dân chủ trong Đảng, nhất là trong quá trình xây dựng và thực hiện đường lối, nghị quyết, trong sinh hoạt Đảng, từ sinh hoạt chi bộ đến sinh hoạt cấp uỷ và trong công tác cán bộ. Có quy chế chặt chẽ để phát huy dân chủ nội bộ, bảo đảm cho những người tham gia thảo luận được quyền suy nghĩ, sáng tạo, góp sức bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng với tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng. Bảo đảm quyền được bảo lưu ý kiến; khi chưa kết luận đúng sai thì nói và làm theo nghị quyết của Đảng. Chống mọi biểu hiện vi phạm quyền dân chủ, dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan hoặc lợi dụng dân chủ để mưu cầu lợi ích riêng, cục bộ, bản vị.

Cán bộ, đảng viên ở bất cứ cương vị nào đều phải chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện coi thường và buông lỏng kỷ luật. Mọi sự vi phạm về nguyên tắc, nhất là đối với những vấn đề về quan điểm, đường lối của Đảng, những chủ trương, chính sách lớn, cố tình không chấp hành nghị quyết và Điều lệ của Đảng đều phải bị thi hành kỷ luật nghiêm khắc.

Từng đảng bộ chủ động ngăn chặn tình trạng mất đoàn kết, thiếu thống nhất trong tập thể lãnh đạo. Những cấp uỷ, tổ chức đảng nào vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, cán bộ lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền, kéo bè, kéo cánh, gây mất đoàn kết nội bộ thì cấp uỷ cấp trên chỉ đạo kiểm điểm làm rõ đúng sai, kiện toàn tổ chức cán bộ, xử lý nghiêm những người có khuyết điểm để sớm ổn định tình hình; nơi không có khả năng khắc phục thì phải giải tán về tổ chức, lập tổ chức mới theo quy định của Điều lệ Đảng.

Các cấp uỷ đảng thường xuyên chỉ đạo việc xây dựng và chỉnh đốn các tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở các xã, phường, doanh nghiệp (nhà nước, tư nhân, cổ phần, có vốn nước ngoài), đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, chế độ tự phê bình và phê bình theo định kỳ hàng năm ở các cơ quan, đơn vị và trước khi kết thúc nhiệm kỳ của cấp uỷ; vận động nhân dân góp ý phê bình cán bộ, đảng viên. Kịp thời đưa ra khỏi Đảng những người thoái hoá, biến chất, không còn đủ tư cách đảng viên.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là đối với các cơ quan nhà nước các cấp. Những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những vấn đề về tổ chức và cán bộ đều do tập thể cấp uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn thảo luận dân chủ, biểu quyết và ra nghị quyết theo đa số. Tăng cường chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động và trách nhiệm cá nhân của từng thành viên.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Kiện toàn hệ thống tổ chức của Đảng gắn liền với kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan nhà nước và các đoàn thể chính trị-xã hội. Đổi mới và kiện toàn các ban và cơ quan chuyên môn của Đảng theo Nghị quyết Trung ương 7 (khoá 8) để làm tốt chức năng tham mưu và các nhiệm vụ được cấp uỷ phân công. Phát huy trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên, cấp uỷ viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước trong việc nghiên cứu, xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng. Mở rộng việc thực hiện chủ trương cấp uỷ đảng giới thiệu bí thư cấp uỷ ứng cử vào hội đồng nhân dân và làm chủ tịch hội đồng nhân dân cùng cấp.

Các cấp uỷ viên phải có chương trình công tác ở cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và trả lời các chất vấn của nhân dân; định kỳ làm việc với ban chấp hành các đoàn thể, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đặc biệt chăm lo lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phát huy vai trò của Đoàn là đội quân xung kích, sáng tạo và là lực lượng hậu bị, kế tục sự nghiệp cách mạng lâu dài của Đảng.

Lãnh đạo việc đổi mới và tăng cường công tác thanh tra của Chính phủ và các cơ quan hành pháp, công tác giám sát của Quốc hội, hội đồng nhân dân và các đoàn thể theo đúng chức năng và thẩm quyền. Qua kiểm tra, thanh tra đề xuất, bổ sung chủ trương, giải pháp để thực hiện các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước đạt kết quả cao hơn. Tăng cường công tác kiểm tra của các cấp uỷ, của uỷ ban kiểm tra các cấp thường xuyên và theo định kỳ, tập trung vào các nội dung chủ yếu : về thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; về củng cố đoàn kết nội bộ, về giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cán bộ, đảng viên.

3- Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các cấp, thật sự vững vàng và kiên định về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn sáng tạo, gắn bó với nhân dân. Có cơ chế và chính sách phát hiện, tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trọng dụng những người có đức, có tài ở trong và ngoài Đảng. Thực hiện đúng đắn nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức của hệ thống chính trị, tôn trọng pháp luật Nhà nước và điều lệ của các đoàn thể nhân dân... Làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, chú ý cán bộ nữ và cán bộ các dân tộc thiểu số, chuyên gia trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; hàng năm có bổ sung, điều chỉnh quy hoạch.

Đổi mới cách đánh giá, bồi dưỡng, lựa chọn, sử dụng cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn, lấy hiệu quả công tác thực tế làm thước đo chủ yếu; có phương pháp khoa học, khách quan, công tâm, theo một quy trình chặt chẽ và dựa vào nhân dân để tuyển chọn cán bộ. Đổi mới, trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển. Có chính sách cụ thể để sử dụng, đãi ngộ và phát huy những cán bộ thực sự có tài năng, uy tín, có cống hiến xứng đáng.

Thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý theo quy hoạch ở các ngành và địa phương; cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên giữ một chức vụ lãnh đạo ở một đơn vị không quá hai nhiệm kỳ; khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín trong đơn vị, ngành và địa phương.

Coi trọng việc xây dựng, chỉnh đốn hệ thống các học viện chính trị và các trường Đảng, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trước hết đối với cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp; chống các biểu hiện tiêu cực trong giảng dạy và học tập. Từ nay đến năm 2005, phần lớn lãnh đạo chủ chốt từ cấp huyện trở lên học xong chương trình cao cấp lý luận và có kiến thức, trình độ đại học về một chuyên ngành nhất định.
*
* *
Đại hội 9 Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội của Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới, thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc ta trong thời điểm lịch sử trọng đại bước vào thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới.

Toàn Đảng, toàn dân ta quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững vàng đi tới
tương lai ngày càng tốt đẹp, vẻ vang"./.