15.540 tỷ đồng cho giáo dục - đào tạo

Hà Nội (Ttxvn 19/2/2001)
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2001, tổng chi ngân sách Nhà nước dự chi cho giáo dục- đào tạo là 15.549 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách dành cho xây dựng cơ bản là 2.300 tỷ đồng, cho giáo dục mầm non và phổ thông 415 tỷ đồng, giáo dục đại học và cao đẳng 75 tỷ đồng, đào tạo nghề 90 tỷ đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, trong năm 2001, ngành giáo dục sẽ quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; củng cố hai đại học quốc gia, các đại học khu vực, tăng cường đầu tư cho các trường sư phạm trọng điểm; đồng thời xây dựng đề án thành lập Trường đại học Tây Bắc; tăng cường và nâng cấp các trang thiết bị tin học, nối mạng cho các
trường đại học và một bộ phận các trường phổ thông; triển khai các chương trình đào tạo cán bộ khoa học-kỹ thuật ở nước ngoài./.