112,900 đảng viên mới năm 2000

Năm 2000, Kết Nạp Gần 112.900 Đảng ViênHà Nội (Ttxvn 2/2/2001)
Năm 2000, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết nạp được gần 112.900 Đảng viên.

Trong đó có hơn 50% người dưới độ tuổi dưới 30; 52,6% là Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 12,9% là dân tộc thiểu số và 1,1% trong các tôn giáo; 22,8% là nông dân; 8,5% là cán bộ dân cử, công chức Nhà nước; 22,4% cán bộ hoạt động sự nghiệp; 3,1% cán bộ quản lý doanh nghiệp; 11,1% công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế; 19,2% chiến sĩ, sĩ quan cà các lực lượng vũ trang; 1,9% là học sinh là học sinh, sinh viên các trường; số Đảng viên có trình độ học vấn tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên chiếm 80,12%, trong đó số có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đẳng, đại học và trên đại học là 30,6%.

So với năm 1999, số Đảng viên kết nạp ở độ tuổi dưới 30 tăng 1,7%; số Đảng viên có trình độ Đại học tăng 19%; sinh viên, học sinh tăng 0,6%./.