Thủ tướng Phan Văn Khải trả lời phỏng vấn báo Nhân DânNăm 2001 sẽ mở ra nhiều triển vọng đưua công cuộc đổi mới và phát triển đất nước ngày càng mạnh mẽ

Nhân dịp đầu năm mới 2001, phóng viên báo Nhân Dân đã phỏng vấn Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải về một số vấn đề nổi bật trong năm 2000 và những giải pháp chủ yếu nhất của năm 2001. Sau đây là những câu hỏi của phóng viên và trả lời của Thủ tướng Phan Văn Khải.

Hỏi: Thưua Thủ tướng, xin Thủ tướng nói khái quát về những bài học thành công trong thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu kinh tế - xã hội năm 2000?

Trả lời: Tình hình đất nước nói chung và kinh tế nói riêng trong năm 2000 có những nét khởi sắc đáng mừng. Hầu hết các mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra đều đạt và vượt, trong đó đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong
nước 6,7%, tăng hơn dự kiến trên 1%. Chúng ta đã chặn được đà giảm sút nhịp độ tăng trưởng kinh tế xuất hiện từ mấy năm trước; giữ vững ổn định chính trị-xã hội, an ninh, quốc phòng, cải thiện nhiều mặt đời sống nhân dân.

Đạt được kết quả đó là do sự nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn dân, sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Chính phủ và cố gắng của các ngành, các cấp, các địa phương. Chính phủ đã chỉ đạo điều hành toàn diện các hoạt động trọng tâm, vừa quan tâm chỉ đạo, giải quyết những vấn đề cấp bách, những diễn biến đột xuất, vừa chú ý nghiên cứu hoạch địch những chủ trương, chính sách có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, chú trọng kết hợp đổi mới kinh tế, xã hội với cải cách hành chính, trước hết là đổi mới hoạt động của Chính phủ, đề ra các giải pháp chủ yếu tạo thuận lợi và hỗ trợ hữu hiệu phát triển sản xuất, kinh doanh; củng cố thị trường trong nước, mở rộng thị trường ngoài nước, chủ động thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục củng cố và đổi mới hệ thống ngân hàng, tài chính; đẩy mạnh hoạt động khoa học-công nghệ và môi trường; tăng cường công tác giáo dục đào tạo; phát triển văn hóa-xã hội, kết hợp tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội; cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy hành chính Nhà
nước; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Hỏi: Quốc hội Khóa X tại kỳ họp thứ 6 đã xác định: Cải cách hành chính là khâu đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2000. Xin Thủ tướng cho biết Chính phủ đã có những chủ trương biện pháp gì để thực hiện khâu đột phá này và nhiệm vụ trong năm 2001?

Trả lời: Trong năm 2000, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7, công cuộc cải cách hành chính trong bộ máy Nhà nước đã triển khai tích cực hơn trước. Kết quả rõ nhất là đã tiến hành những cải cách về thể chế kinh tế, nổi bật là việc ban hành và tổ chức thực hiện Luật Doanh nghiệp.

Chính phủ chỉ đạo sát sao việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các bộ, ủy ban Nhà
nước; các cơ quan trực thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo kế hoạch Chính phủ đề ra từ đầu năm, phát hiện nhiều chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, từ đó định ra phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 7.

Trong phạm vi thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, tôi đã ký một số quyết định giải thể, điều chỉnh 42 tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành, chuyển các loại việc lâu nay do các tổ chức này làm về cho các bộ, ngành, qua đó nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước của các bộ, ngành; giảm bớt những công việc chỉ đạo không cần thiết sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong phiên họp cuối năm 2000, Chính phủ đã xem xét việc xử lý 22 vấn đề còn chồng chéo, phân công không rõ, không hợp lý trong chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các bộ, ngành ở Trung ương và 37 vấn đề ở cấp chính quyền địa phương...

Tuy nhiên, như tôi đã báo cáo trước Quốc hội, việc triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính còn chậm; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức chậm chuyển biến; sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ chậm được khắc phục, kỷ luật hành chính không nghiêm, tình trạng làm việc tắc trách, tùy tiện, thụ động trong các cơ quan Nhà nước vẫn diễn ra phổ biến...

Năm 2001 là năm diễn ra Đại hội Đảng lần thứ IX. Đại hội sẽ có những quyết định quan trọng về cải cách bộ máy Nhà nước, trong đó có bộ máy hành chính Nhà nước. Quốc hội sẽ thông qua việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Vì vậy, Chính phủ cũng như cả hệ thống hành chính Nhà nước phải chuẩn bị khẩn trương và tích cực, đóng góp có hiệu quả vào việc sửa đổi Hiến pháp và các Luật, nhất là phải tổ chức triển khai thật tốt các quyết định quan trọng của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính.

Trước mắt, Chính phủ tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu về cải cách hành chính trong thời gian tới, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, trước hết là thể chế kinh tế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi và đầy đủ hơn cho hoạt động kinh doanh, phát huy mọi nguồn lực, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, bảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh tế-xã hội.

Hỏi: Thưa Thủ tướng, năm 2001 có vị trí rất quan trọng. Xin Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tập trung giải quyết những vấn đề gì để nền kinh tế phát triển với tốc độ cao và vững chắc hơn?

Trả lời: Bước vào năm 2001 - năm đầu tiên của thế kỷ và thiên niên kỷ mới, bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và cả tình hình thời tiết, môi trường..., chắc chắn còn đặt ra cho chúng ta nhiều nguy cơ và thách thức mới, song cũng sẽ mang lại cho ta nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển mới.

Đây là năm đầu tiên chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, năm đầu của kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm và 10 năm, với mục tiêu tổng quát là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Từ các mục tiêu tổng quát trên đây, Chính phủ đã nêu ra chín nhiệm vụ và chính sách chủ yếu để phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2001, gồm: tạo động lực chuyển đổi cơ cấu và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; huy động nội lực để phát triển đất
nước; nâng cao hiệu lực các công cụ, chính sách quản lý vĩ mô; phát triển kinh tế đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; đổi mới trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường; phát triển sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải quyết những vấn đề xã hội cấp bách; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.

Chính phủ coi việc phát huy mạnh mẽ hơn nữa mọi nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho mọi thành phần kinh tế phát huy hết khả năng của mình để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại; tạo chuyển biết tích cực về giáo dục - đào tạo, đột phá một số lĩnh vực công nghệ mũi nhọn; tập trung giải quyết một số vấn đề cấp bách về cải cách hành chính như đã nêu trên đây, là những giải pháp then chốt nhất để bảo đảm tăng tốc độ phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Tôi tin rằng năm 2001 sẽ mở ra nhiều triển vọng tốt đẹp để
đưa công cuộc đổi mới và phát triển đất nước ngày càng mạnh mẽ.

Nhân dịp năm mới, thay mặt Chính phủ tôi xin chúc đồng bào, đồng chí trong cả nước, chúc bạn đọc báo Nhân Dân một năm mới hạnh phúc, thắng lợi.