Thông cáo Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung Ương Đảng CS Việt NamHà Nội (Ttxvn 16/1/2001)
Ngày 16/1/2001, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra thông báo, toàn văn như sau:

" Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 6/1 đến ngày 16/1/2001 để thảo luận, tiếp thu, sửa chữa một bước các dự thảo văn kiện và thảo luận một bước về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội lần thứ 9 của Đảng.

Các đồng chí cố vấn Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt dự Hội nghị.

Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đọc lời khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ Chính trị đã trình ban Chấp hành Trung ương các bản tổng hợp ý kiến tham gia các dự thảo văn kiện trình Đại hội của các cấp Đảng bộ, các đồng chí lão thành cách mạng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các nhà khoa học và ý kiến đề nghị tiếp thu, sửa chữa, bổ sung của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, Ban Chấp hành Trung ương đã nghiêm túc thảo luận, tiếp thu các ý kiến đóng góp và biểu quyết một số vấn đề quan trọng, để trên cơ sở đó hoàn chỉnh hơn nữa các dự thảo Báo cáo chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001-2005; Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương trong nhiệm kỳ; Báo cáo tình hình và kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) để trình Đại hội lần thứ 9 của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận một bước và cho ý kiến tiếp tục chuẩn bị nhân sự để phiên họp sau hoàn thiện trước khi trình Đại hội.

Trung ương sẽ thông báo dự thảo báo cáo chính trị để nhân dân tham gia ý kiến. Ban Chấp hành Trung ương mong được lắng nghe ý kiến các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện văn bản dự thảo chính thức trình Đại hội.

Đại hội lần thứ 9 của Đảng là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc ta trong thời điểm lịch sử trọng đại bước vào thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc, tăng cường đoàn kết, tiếp tục góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội để xây dựng được phương hướng nhiệm vụ chính xác, nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội"./.