Chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010.(Ttxvn 26/12/2000)
Ngày 22/12/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định phê duyệt Chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010.

Quyết định có 4 Điều, trong đó khẳng định rõ quan điểm: công tác dân số là bộ phận quan trọng của Chiến lược phát triển đất
nước, là một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội, góp phần quyết định để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quyết định cũng chỉ rõ đầu tư cho công tác dân số là đầu tưu cho sự phát triển bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế -xã hội trực tiếp, gián tiếp rõ rệt. Nhà nước đảm bảo đủ nguồn lực cho công tác dân số, đồng thời vận động sự đóng góp của cộng đồng và tranh thủ sự viện trợ của quốc tế. Chương trình dân số cần đẩy mạnh giáo dục truyền thông dân số và phát triển, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác dân số để nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước .

Chiến lược dân số thực hiện trong 2 giai đoạn.

Giai đoạn I từ (2001-2005) tập trung mọi nỗ lực đạt mục tiêu giảm sinh vững chắc, đặc biệt tập trung vào những vùng có mức sinh cao, nhằm đạt mức sinh thay thế bình quân vào năm 2005. Bước đầu triển khai những mô hình và giải pháp thí điểm về nâng cao chất lượng dân số. Tập trung các hoạt động tuyên truyền để chuyển đổi hành vi sinh sản và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình ở những vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo, miền núi có mức sinh cao thông qua việc tổ chức chiến dịch lồng ghép. Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên cơ sở mở rộng các mô hình thí điểm đã tiến hành có hiệu quả.

Giai đoạn Ii (2006-2010): Thực hiện đồng bộ các nội dung chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình nhằm duy trì mức sinh thay thế bình quân trong toàn quốc. Tiếp tục hoàn thiện và mở rộng các mô hình can thiệp và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số. Kiện toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên phạm vi toàn quốc.

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày được ban hành./.