Kế hoạch hành động 5 năm Vì sự tiến bộ của phụ nữ


Hà Nội (Ttxvn 10/11/2000)

Định hướng xây dựng Chiến lược 10 năm và Kế hoạch hành động 5 năm Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam có mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực, chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ; bảo đảm các điều kiện để phụ nữ được tham gia, thụ hưởng đầy đủ và bình đẳng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Định hướng này đã được giới thiệu trong Hội thảo xây dựng Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (2001-2010) và Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (2001-2005) tổ chức ngày 9/11/2000, tại Hà Nội.

Định hướng cũng đưa ra các chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2005 không còn hộ đói, còn 5% hộ nghèo, có 80% trẻ em trong độ tuổi đi học trung học cơ sở, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống 20-25%; đến 2010 không còn hộ nghèo; hoàn thành phổ cập trung học cơ sở; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống 15-20%.../.