Bán đấu giá đồ cổ vớt được ở vùng biển Hội AnTheo phóng viên TTXVN tại New York, Công ty Butterfield đã tổ chức bán đấu giá đợt đầu tiên những đồ cổ vớt được ở vùng biển ngoài khoi Hội An trong ba ngày từ 11 đến 13/10 tại thành phố San Francisco (Mỹ) và trên mạng Internet. Trong đợt bán đấu giá này, khoang 20% tổng số cổ vật mang ra đấu giá đã bán
được với số tiền gần 3 triệu USD. Bao tàng Birmingham của Anh và Viện Bo tàng New South Wales của Australia mua một số cổ vật có giá trị khong 50.000 USD/chiếc. Nhiều người Việt Nam song ư ở Mỹ đã tham gia đấu giá và mua tới 20% số cổ vật được bán ra để giữ gìn những di san văn hoá quê hưuong.