Giấy phép lập Văn phòng Đại diện và chi nhánh nước ngoài


Hà Nội (Ttxvn 24/10/2000)

Các thương nhân và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực du lịch nếu có yêu cầu và đủ điều kiện theo qui định của nhà nước Việt Nam đều được xét cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam.

Đây là nội dung chính của Thông tư liên tịch vừa được ký giữa Bộ thương mại và Tổng cục du lịch Việt Nam.

Việc cấp phép được thực hiện trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thông tưu qui định, Tổng cục du lịch cấp phép thành lập cho các văn phòng đại diện, chi nhánh văn phòng hoạt động trong lĩnh vực du lịch; ủy ban nhân dân tỉnh-thành phố cấp phép trong lĩnh vực thương mại và thương mại-du lịch. Bộ Thương mại cấp phép thành lập chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực thương mại-du lịch.