Chương trình xóa Đói giảm nghèo tăng 16%


Hà Nội(Ttxvn 25/10/2000)

Kinh phí cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo năm 2001 dự kiến có từ 4000 đến 4.500 tỉ đồng, tăng 16% so với năm 2000; trong đó, Chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa sẽ được đầu tư khoảng 1.300 tỉ đồng, tăng 73% so với năm 2000.

Dự kiến kinh phí cho chương trình xóa đói giảm nghèo sẽ có khoảng 1.500 tỉ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước, huy động từ các tổ chứuc quốc tế từ 500 đến 600 tỉ đồng, vốn tín dụng từ 2.000 đến 2.500 tỉ đồng.

Số kinh phí trên sẽ được tập trung đầu tư cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kết hợp với các chương trình khuyến khích sản xuất như trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng, thủy sản.