Thông báo về việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

 

“Theo quy định của Luật quốc tịch năm 2008, người Việt Nam đinh cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam và không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị phải đăng ký với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam, nếu không làm thủ tục đăng ký sẽ mất quốc tịch Việt Nam, hạn chót của việc đăng ký giữ quốc tịch là ngày 01/07/2014. Do đó, đề nghị các cá nhân thuộc diện phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam sớm làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch trước thời hạn nêu trên”.