CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DI SẢN THỪA KẾ TẠI VIỆT NAM

1. Người Việt Nam đang làm việc, học tập, hoặc cư trú tại Hoa kỳ có thể trực tiếp đến Đại sứ quán để ký tên trước mặt viên chức lãnh sự vào HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN giải quyết các vấn đề liên quan đến di sản thừa kế mà thân nhân ở Việt Nam để lại theo di chúc hoặc theo  quy định của pháp luật và được Đại sứ quán chứng thực chữ ký để sử dụng  tại Việt Nam.

-    Mẫu Hợp đồng ủy quyền : Quý vị có thể đề nghị người liên quan ở Việt Nam gửi cho quý vị mẫu Hợp đồng ủy quyền theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam. Mẫu của Đại sứ quán đính kèm theo chỉ để tham khảo.

-    Đối với Hợp đồng ủy quyền mà Bên được ủy quyền không cùng có mặt tại Hoa Kỳ để ký thì Bên ủy quyền ký và làm thủ tục chứng nhận chữ ký tại Hoa Kỳ. Sau đó Hợp đồng này phải được Bên được ủy quyền ký tiếp tại Phòng công chứng ở Việt Nam để được công chứng chữ ký thì Hợp đồng ủy quyền này mới có hiệu lực pháp lý.     

- Mẫu Hợp đồng Ủy quyền số 1 (mẫu download pdf): Dùng trong trường hợp sau khi phân chia di sản thừa kế, bên Ủy quyền (bên A) sẽ tặng cho phần tài sản thừa kế của mình cho một bên thứ ba, không phải là Bên nhận Ủy quyền  (Bên B).

- Mẫu Hợp đồng Ủy quyền số 2 (mẫu download pdf): Dùng trong trường hợp sau khi phân chia di sản thừa kế, bên Ủy quyền (bên A) trao toàn quyền sử dụng cho bên Bên nhận Ủy quyền  (Bên B).

- Mẫu Hợp đồng Ủy quyền số 3 (mẫu download pdf): Dùng trong trường hợp bên Ủy quyền (bên A) chỉ trao cho Bên nhận Ủy quyền  (Bên B) quyền được thay mặt làm các thủ tục phân chia di sản thừa kế.

2. Các giấy tờ cần xuất trình kèm theo:

Giấy tờ chứng minh quyền được thừa kế di sản đó:

- Di chúc có xác nhận của Phòng Công chứng Nhà nước Việt Nam (nếu có) hoặc Văn bản kê khai đối tượng được hưởng thừa kế di sản trong đó có tên của Quý vị (văn bản này cần có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam) (nếu có); hoặc Quyết định của Tòa án về việc quý vị là người được thừa hưởng di sản thừa kế (nếu có); và

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người để lại di sản (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam);  
 (ví dụ:  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà do người để lại di sản thừa kế đứng tên. Nếu bất động sản (nhà, đất) mua bán trước ngày 01/07/1991 thì cần có xác nhận của Phòng Nhà Đất hoặc Phòng đô thị Quận/huyện nơi có bất động sản về việc bất động sản đó hiện nay không thuộc diện quản lý, sử dụng của Nhà nước; và

- Giấy chứng tử của người để lại di sản (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam); và

- Giấy tờ chứng minh quan hệ của quý vị với người để lại di sản (như Giấy khai sinh …) (Nếu thừa kế theo di chúc thì không cần xuất trình giấy này);

- Bản sao hộ chiếu Hoa kỳ (trang có ảnh và chữ ký) nếu người ủy quyền mang hộ chiếu Hoa Kỳ; hoặc thẻ xanh; hoặc bằng lái xe. Bản sao hộ chiếu Việt Nam (trang nhân thân có ảnh) nếu người ủy quyền đang mang hộ chiếu Việt Nam. Nếu tên trong khai sinh Việt Nam, và tên trong giấy tờ hiện nay của quý vị khác nhau, quý vị cần có giấy xác nhận quý vị có hai tên (quý vị có thể nộp bản photocopy giấy nhập quốc tịch, nếu ở mặt sau của giấy này có ghi tên Việt Nam trước khi vào quốc tịch của quý vị) hoặc các giấy tờ khác của Hoa Kỳ hoặc của Việt Nam xác nhận về việc đổi tên của Quý vị.

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ khẩu của người được ủy quyền tại Việt Nam (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam);

 3. Cách điền Hơp  đồng ủy quyền:

- Hợp đồng ủy quyền cần điền đầy đủ, rõ ràng, chính xác, bằng tiếng Việt Nam, các nội dung theo yêu cầu. Không được gạch xóa, viết bằng hai nét chữ hoặc hai loại màu mực viết khác nhau.

- Điều 2 : nếu không có thù lao thì ghi Hợp đồng ủy quyền không có thù lao.

- Điều 3: Về thời hạn ủy quyền có thể ghi cụ thể thời gian ủy quyền, hoặc ghi Hợp đồng ủy quyền có thời hạn kể từ ngày ký cho đến khi hoàn tất việc ủy quyền.

- Hợp đồng ủy quyền và các giấy tờ liên quan cần thêm 01 bản photocopy để lưu tại Đại sứ quán.

4.    Trong trường hợp không thể có mặt tại trụ sở Đại sứ quán, quý vị có thể gửi qua đường bưu điện Hợp đồng ủy quyền và các giấy tờ như yêu cầu nêu trên để được chứng thực lãnh sự.  Tuy nhiên, trên Hợp đồng ủy quyền cần có:

- Xác nhận của Công chứng viên (Notary Public) hoặc Lục sự Quận (County Clerk) đối với chữ ký của quý vị; và

- Xác nhận của Bộ Ngoại giao Tiểu bang (State-level Secretary of State or its Authentication Office) đối với chữ ký của Công chứng viên hoặc Lục sự Quận đó.  

Lệ phí:  Trả bằng Money Order hoặc Cashier’s Check cho “Embassy of Vietnam”.  

Thời gian giải quyết:  Năm ngày làm việc kể từ khi Đại sứ quán nhận được đầy đủ hồ sơ.

Gửi trả kết quả: Đại sứ quán có thể gửi trả kết quả qua đường bưu điện bằng dịch vụ có tracking number USPS Express Mail hoặc FEDEX.  Quý vị cần cung cấp bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ trên và ghi rõ địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả. Vì sự an toàn của giấy tờ của quý vị, xin đề nghị KHÔNG sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác.
Quý vị cần ghi lại tracking number của bì thư gửi đi và gửi trả kết quả để thuận lợi cho việc tra cứu kết quả.

5. Dịch vụ bưu điện hai chiều (Door-To-Door Service) tại địa chỉ: 

       http://vietnamembassy-usa.org/vi/basic-page/dang-ky-su-dung-dich-vu-bi-thu-fedex

 

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:    
-  Giờ tiếp khách tại Đại sứ quán:    9:30 đến 12:00 các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu
-   Hỏi thêm về thủ tục:     Điện thoại số: (202) 436-6889 or (202) 615-4141 từ 10h00 đến 12h00  các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu
- Tra cứu kết quả :     Điện thoại số (202) 436-6889 từ 2h30pm đến 4h00pm các buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu
-  Fax:                      (202) 861 0917
-  Website:                   http://www.vietnamembassy.us
-  Địa chỉ:                    1233 20th Street, NW, Suite 400, Washington, DC 20036