CHỨNG THỰC GIẤY TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ TẠI VIỆT NAM

1.    Người Việt Nam đang làm việc, học tập, hoặc cư trú tại Hoa kỳ có thể trực tiếp đến Đại sứ quán để ký tên trước mặt viên chức lãnh sự vào GIẤY TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ mà thân nhân ở Việt Nam để lại theo di chúc hoặc theo  quy định của pháp luật và được Đại sứ quán chứng thực chữ ký để sử dụng  tại Việt Nam.  
- Việc từ chối di sản thừa kế chỉ thực hiện trong vòng sáu (06) tháng  kể từ khi mở thừa kế ( tức là từ ngày người để lại di sản chết nếu thừa kế theo pháp luật, hoặc từ ngày mở di chúc nếu thừa kế theo di chúc).
Quý vị có thể tham khảo Điều 642 Bộ Luật dân sự trích dẫn dưới đây.

Điều 642. Từ chối nhận di sản
1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản.
3. Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu (06)  tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau 06 tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.

- Mẫu GIẤY TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ (mẫu download pdf)  : Quý vị có thể đề nghị người liên quan ở Việt Nam gửi cho quý vị mẫu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam. Mẫu của Đại sứ quán đính kèm theo chỉ để tham khảo.

- Người yêu cầu chứng thực GIẤY TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ  cần xuất trình các giấy tờ kèm theo :  

•    Giấy tờ chứng minh quyền được thừa kế di sản đó:
-    Di chúc có xác nhận của Phòng Công chứng Nhà nước Việt Nam (nếu có) hoặc Văn bản kê khai đối tượng được hưởng thừa kế di sản trong đó có tên của Quý vị (văn bản này cần có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam) (nếu có); hoặc Quyết định của Tòa án về việc quý vị là người được thừa hưởng di sản thừa kế (nếu có); và
-    Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người để lại di sản
 (ví dụ:  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà do người để lại di sản thừa kế đứng tên. Nếu giấy tờ liên quan đến bất động sản được cấp trước năm 1975 thì cần có xác nhận của Phòng Nhà Đất hoặc Phòng đô thị Quận/huyện nơi có bất động sản về việc bất động sản đó hiện nay không thuộc quản lý của Nhà nước; và
-    Giấy chứng tử của người để lại di sản (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam); và
-    Giấy tờ chứng minh quan hệ của quý vị với người để lại di sản (như Giấy khai sinh …) (Nếu thừa kế theo di chúc thì không cần xuất trình giấy này);

•    Bản sao hộ chiếu Hoa kỳ (trang có ảnh và chữ ký) nếu người ủy quyền cầm hộ chiếu Hoa Kỳ; hoặc thẻ xanh; hoặc bằng lái xe. Bản sao hộ chiếu Việt Nam (trang nhân thân có ảnh) nếu người ủy quyền đang mang hộ chiếu Việt Nam. Nếu tên trong khai sinh Việt Nam, và tên trong giấy tờ hiện nay của quý vị khác nhau, quý vị cần có giấy xác nhận quý vị có hai tên (quý vị có thể nộp bản photocopy giấy nhập quốc tịch, nếu ở mặt sau của giấy này có ghi tên Việt Nam trước khi vào quốc tịch của quý vị) hoặc các giấy tờ khác của Hoa Kỳ hoặc của Việt Nam xác nhận về việc đổi tên của Quý vị.
•    Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ khẩu của người được ủy quyền tại Việt Nam (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam);
 
*Lưu ý : Hợp đồng ủy quyền và các giấy tờ liên quan cần nộp thêm 01 bộ photo để lưu tại Đại sứ quán.

2.    Trong trường hợp không thể có mặt tại trụ sở Đại sứ quán, quý vị có thể gửi qua đường bưu điện  GIẤY TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ  và các giấy tờ như yêu cầu nêu trên để được chứng thực lãnh sự.  Tuy nhiên, cần có:
•     xác nhận của Công chứng viên (Notary Public) hoặc Lục sự Quận (County Clerk) đối với chữ ký của quý vị trên GIẤY TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ; và
•    xác nhận của Bộ Ngoại giao Tiểu bang (State-level Secretary of State or its Authentication Office) đối với chữ ký của Công chứng viên hoặc Lục sự Quận đó.  

Lệ phí:  Trả bằng Money Order hoặc Cashier’s Check cho “Embassy of Vietnam”.  

Thời gian giải quyết:  Năm ngày làm việc kể từ khi Đại sứ quán nhận được đầy đủ hồ sơ.

Gửi trả kết quả: Đại sứ quán có thể gửi trả kết quả qua đường bưu điện bằng dịch vụ có tracking number USPS Express Mail.  Quý vị cần cung cấp bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ trên và ghi rõ địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả. Vì sự an toàn của giấy tờ của quý vị, xin đề nghị KHÔNG sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác.

Quý vị cần ghi lại tracking number của bì thư gửi đi và gửi trả kết quả để thuận lợi cho việc tra cứu kết quả.

 

3. Dịch vụ bưu điện hai chiều (Door-To-Door Service) tại địa chỉ: 

       http://vietnamembassy-usa.org/vi/basic-page/dang-ky-su-dung-dich-vu-bi-thu-fedex

 

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:    

-  Giờ tiếp khách tại Đại sứ quán:    9:30 đến 12:00 các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu
-  Hỏi thêm về thủ tục:     Điện thoại số:    (202) 436-6889 từ 10h00 đến 12h00  các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu
- Tra cứu kết quả:     Điện thoại số (202) 436-6889 từ 2h30pm đến 4h00pm các buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu
-  Fax: (202) 861 0917
-  Website:   http://www.vietnamembassy.us
-  Địa chỉ:  1233 20th Street, NW, Suite 400, Washington, DC 20036