Danh Sách Ban Kiểm tra Trung Ương Đảng khóa IX1. Lê Hồng Anh

2. Nguyễn Thị Doan

3. Mai Văn Năm

4. Phạm Thị Hải Chuyền

5. Hoàng Kim Sơn

6. Đặng Ngọc Thanh

7. Vũ Quốc Hùng

8. Phạm Chí Hoà

9. Nguyễn Văn Thám.