Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Hộ chiếu Phổ thông

 

Hộ chiếu phổ thông (gọi tắt là hộ chiếu) được cấp cho mọi công dân Việt Nam. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:

 

- Hộ chiếu cấp cho người trên 14 tuổi có giá trị 10 năm và không được gia hạn;

 

- Hộ chiếu cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi có giá trị 05 năm và không được gia hạn;

 

I. Hướng dẫn thủ tục dành cho công dân Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ

 

1. Thủ tục cấp hộ chiếu lần đầu

 

2. Thủ tục cấp đổi hộ chiếu (do hết hạn, bị mất, bị hư hỏng)

 

3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu

 

II. Hướng dẫn thủ tục dành cho công dân Việt Nam cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ

 

1. Thủ tục cấp hộ chiếu lần đầu (cho trẻ em là con của công dân Việt Nam cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ)

 

2. Thủ tục cấp đổi hộ chiếu (do hết hạn, bị mất, bị hư hỏng)

 

3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu