Diễn đàn trí thức Việt Nam góp ý kiến xây dựng bảo vệ Tổ Quốc

Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định tổ chức Diễn đàn khoa học "Trí thức Việt Nam với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc".

Mục tiêu của Diễn đàn:

Diễn đàn là một sinh hoạt khoa học của giới trí thức trong và ngoài nước nhằm phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước, ý thức tự hào dân tộc của trí thức Việt Nam, trao đổi và đóng góp ý kiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thời gian tổ chức Diễn đàn:

Diễn đàn dự định tổ chức tại thủ đô Hà Nội, vào các ngày từ 29 đến 31/1/2004 (tức từ mùng 8 đến mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thân).

Nội dung của Diễn đàn:

1. Xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam và thế giới, đề xuất các kiến nghị cụ thể và thiết thực, đóng góp vào việc hoạch định và tổ chức thực hiện các đường lối, chính sách và luật pháp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo vệ độc lập và thống nhất của Tổ quốc.

2. Thảo luận và đóng góp ý kiến về những chủ trương, giải pháp nhằm “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, phát huy tiềm năng trí tuệ của dân tộc, nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống giáo dục quốc dân, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của đất nước trong giai đoạn hiện nay và những thập kỷ tiếp theo.

3. Thảo luận và đóng góp ý kiến về những chủ trương, chính sách và biện pháp nhằm động viên tốt hơn sự cống hiến của giới trí thức Việt Nam ở trong nước cũng như đang ở nước ngoài vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đưa Việt Nam sớm trở thành một nước công nghiệp hiện đại.

4. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo điều kiện và động viên trí thức trong và ngoài nước tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hình thức sinh hoạt Diễn đàn:

Diễn đàn được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, dưới hình thức các buổi hội thảo khoa học. Dự kiến trong ba ngày từ 29 đến 31-1-2004, sẽ có ba phiên toàn thể và ba phiên tiểu ban theo ba chủ đề.

Các phiên toàn thể sẽ dành cho các báo cáo và thảo luận về các vấn đề chung. Riêng phiên toàn thể đầu tiên sẽ có phần đầu là Lễ khai mạc, và phiên toàn thể cuối cùng sẽ dành cho Thảo luận chung về một số vấn đề quan trọng và các kiến nghị.

Các phiên tiểu ban sẽ chia theo ba chủ đề lớn: các vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội; các vấn đề về giáo dục – đào tạo và phát triển khoa học – công nghệ; các vấn đề phát triển kinh tế.

Sau Diễn đàn, Ban Tổ chức sẽ biên soạn bản Tổng kết và các Kiến nghị để gửi đến các cơ quan lãnh đạo và cơ quan nghiên cứu quan tâm. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Diễn đàn, các bản báo cáo và tham luận có thể được phổ biến trên website của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa chỉ www.mattran.org.vn và sau Diễn đàn sẽ xuất bản Tập Kỷ yếu các công trình của Diễn đàn.

Cơ quan tổ chức Diễn đàn

Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam là cơ quan chủ trì Diễn đàn.

Ban Thường vụ đã quyết định thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn gồm các vị:

1. Ông Lê Truyền, Ủy viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban,

2. Ông Trần Đình Phùng, Ủy viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng ban,

3. GS. Phan Đình Diệu, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên,

4. Ông Nguyễn Tiến Võ, Ủy viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên.

5. PGS. TS. Trần Hậu, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên thư ký.

Để giúp việc tổ chức Diễn đàn có một Tiểu ban Nội dung, do GS. Phan Đình Diệu phụ trách, gồm một số nhà khoa học trong và ngoài nước.

Tham dự Diễn đàn:

Ủy ban Trung ương Tổ quốc Việt Nam kính mời anh chị em trí thức Việt Nam ở trong nước hay đang ở nước ngoài đăng ký tham dự và phát biểu tham luận tại Diễn đàn.

Phiếu đăng ký tham dự và tên tham luận xin gửi về cho Ban Tổ chức trước ngày 31/10/2003 (theo mẫu phiếu kèm dưới đây).

Nếu việc tham dự và trình bày tham luận được khẳng định, thì xin gửi toàn văn bản tham luận về Ban Tổ chức trước ngày 15/12/2003.

Địa chỉ liên hệ:

Ban Tổ chức Diễn đàn trí thức Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 46 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 8254346, 8254360; Fax: (04) 8251887, 9285259.

E-mail: hdkhgd@hn.vnn.vn.

Mẫu phiếu đăng ký tham dự:

DIỄN ĐÀN TRÍ THỨC VIỆT NAM VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
.....................................................................................

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Họ và tên: ...............................................................................
Chức danh khoa học, chức vụ: .................................................
Nơi công tác: ..........................................................................
Địa chỉ liên hệ: ........................................................................
Điện thoại: Fax: E-mail:
Tên tham luận (nếu có): ...........................................................
..............................................................................................
Đăng ký tham dự Diễn đàn ٱ Đăng ký tham luận ٱ

Ngày ..... tháng ..... năm 2003

Ký tên