Thành lập Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 4-2, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội thành lập Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là một tổ chức xã hội rộng rãi, tự nguyện, thành lập theo quyết định số 01/2002/QĐ BTC CBCP ngày 2-1-2002 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Tới dự, có các ông Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đình Bin, Thứ
trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài. Đông đảo đại diện các cơ quan, ban, ngành ở T.Ư và Hà Nội và khoảng 150 đại biểu đại diện người Việt Nam định cư ở nước ngoài, những người quan tâm công tác đối với kiều bào và các Hội thân nhân kiều bào cả nước.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, các ông Phạm Thế Duyệt và Nguyễn Đình Bin nhiệt liệt chúc mừng sự ra đời của Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh: Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhằm tạo điều kiện cho bà con hướng về quê hương, đất nước. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ IX của Đảng CS Việt Nam, MTTQ Việt Nam luôn động viên nhân dân ra sức phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường và lòng tự hào dân tộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài ra đời có nhiệm vụ làm cầu nối giữa đồng bào trong nước với kiều bào ở nước ngoài, tạo điều kiện để bà con nắm thông tin về tình hình trong
nước cũng như về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để kiều bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê
hương, đồng thời góp phần bảo vệ lợi ích của kiều bào khi ở
nước ngoài cũng như khi về nước.

Đại hội đã thông qua Điều lệ và Nghị quyết Hội; bầu Ban chấp hành gồm 50 thành viên do giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Đạo làm Chủ tịch, nhiệm kỳ năm năm (2002-2007).