Phát biểu của Đại sứ Nguyễn Quốc Cường tại Tết Việt kiều Xuân Nhâm Thìn 2012

Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam là một bộ phận không tách rời khỏi cộng đồng các dân tộc Việt Nam và mong bà con ổn định cuộc sống, ngày càng phát triển, hòa nhập với xã hội sở tại trong khi vẫn giữ gìn những bản sắc văn hóa dân tộc.