Thủ tục cấp, đổi và gia hạn hộ chiếu (Passport)

I - Hướng dẫn thủ tục dành cho công dân Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ:
 
 
 
 
 
II - Hướng dẫn thủ tục dành cho công dân Việt Nam cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ: