Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Hà Nội (Ttxvn 22/4/2001)

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sinh ngày 11-9-1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, xuất thân trong gia đình nông dân, dân tộc Tày; bản thân là công nhân lâm nghiệp.

- Tham gia cách mạng năm 1958.

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 5-7-1963
ngày chính thức 10-7-1964.

Tóm tắt quá trình công tác:

- 1958-1961: Học trung cấp nông lâm trung ương Hà Nội

- 1962-1963: Công nhân lâm nghiệp, kỹ thuật viên điều tra rừng Ty lâm nghiệp Bắc Kạn.

- 1963-1965 : Đội phó đội khai thác gỗ Bạch Thông

- 1965-1966: Học tiếng Nga tại trường ngoại ngữ Hà Nội

- 1966-1971: Sinh viên học viện lâm nghiệp Lêningơrát, Liên Xô

- 1972-1973: Phó Ban thanh tra Ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái

- 1973-1974: Giám đốc lâm trường Phú Lương Bắc Thái

- 1974-1976: Học trường Đảng cao cấp Nguyễn ái Quốc.

- 1976-1980: Tỉnh ủy viên, Phó Ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái kiêm Chủ nhiệm Công ty xây dựng lâm nghiệp rồi Trưởng Ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái.

- 1980-1983: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái.

- 1984-10/1986: Phó Bí thư, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái.

- 11/1986-2/1989: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái

Tại Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ 6 của Đảng được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng

- 3/1989: Tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa 6 được bầu làm ủy viên chínnh thức Ban chấp hành trung ương Đảng

- 8/1989: Trưởng ban Dân tộc trung ương

- 11/1989: Được bầu bổ sung Đại biểu Quốc hội khóa 8 và được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

- 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng
được bầu vào Ban chấp hành trung ương Đảng và đựợc trung ương bầu vào Bộ Chính trị

- 9/1992: Chủ tịch Quốc hội khóa 9

- 6/1996: Tại Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ 8 của Đảng
được bầu vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

- 9/1997: Chủ tịch Quốc hội khóa 10

Được phân công làm Thường vụ Bộ Chính trị (1/1998)

- 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng
được bầu vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, được Trung ương bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng.