Phiên bế mạc Đại hội IX Đảng CS Việt Nam

Hà Nội (Ttxvn 22/4/2001)
Chiều ngày 22/4, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng cộng sản Việt Nam đã tiến hành phiên bế mạc.

Tại phiên họp này, Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề thuộc về nội dung các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng; nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa 9, kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương, Ban Bí thư Trung ương, ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương; thông qua Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 Đảng cộng sản Việt Nam.

Đại hội đã bầu được 150 ủy viên Ban Chấp hành trung ương khóa 9.
Trong phiên họp toàn thể Ban Chấp hành trung ương lần thứ 1, Ban Chấp hành trung ương đã bầu ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư; bầu Bộ Chính trị gồm 15 ủy viên; bầu 4 bí thư trung ương Đảng để lập ra Ban Bí thư trung ương gồm 9 Uỷ viên trong đó có 5 người là ủy viên Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành trung ương cũng đã bầu ủy ban Kiểm tra trung ương gồm 9 ủy viên, ông Lê Hồng Anh được bầu làm Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra trung ương.

Ông Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 8 đã phát biểu nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và toàn thể ban lãnh đạo khóa 9 của Đảng. Tổng Bí thưu Nông Đức Mạnh xúc động cảm ơn.

Tổng Bí thưu Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 9 Nông Đức Mạnh đọc diễn văn bế mạc Đại hội. Ông nói: " Các văn kiện được thong qua tại Đại hội là sản phẩm két tinh trí tuệ, thể hiện ý chí và quyết tâm của toàn Đảng và toàn dân ta; là sự vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những giá trị của nhân loại vào giai cấp cách mạng hiện nay của nước ta. Đường lối do Đại hội 9 đề ra là một bước phát triển và cụ thể hóa Cương lĩnh chính trị năm 1991, tiếp tục phát triển đường lối của Đại hội 6, Đại hội 7 và Đại hội 8 của Đảng. Đại hội khẳng định mạnh mẽ mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vững bước tiến vào thế kỷ 21. Những quyết định chính trị trọng đại của Đại hội thể hiện trong các văn kiện cho phép chúng ta khẳng định rằng Đại hội đánh dấu một bước trưởng thành mới của Đảng đáp ứng ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng và toàn dân.

Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng ta có ý nghĩa rất to lớn, mở ra thời kỳ mới trong sự phát triển của đất nước những thập kỷ đầu của thế kỷ 21. Kết quả đó khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân ta vững bước vào một thời kỳ mới-thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tương lai của dân tộc ta là rực rỡ, song con đường đi tới còn không ít khó khăn, thử thách. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới trong thời kỳ mới tùy thuộc vào khả năng nhận rõ và chủ động nắm bắt thời cơ, khắc phục nguy cơ của đất nước và của từng ngành, từng lĩnh vực và địa bàn cụ thể. Vì vậy, trong nhận thức và trong hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân phải quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm và các quyết sách do Đại hội 9 đề ra, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường của dân tộc, đồng thời mở rộng quan hệ với bạn bè trên thế giới; rèn luyện bản lĩnh nắm vững thời cơ, khắc phục nguy cơ, bảo đảm ổn định và phát triển đất nước. Vì vậy, các cấp ủy và tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo quá trình tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội 9, biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực.

Để làm tròn nhiệm vụ trước dân tộc trong thời kỳ mới, yêu cầu vừa cơ bản, vừa cấp bách đối với Đảng ta là phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng không ngừng trong sạch và vững mạnh về phẩm chất, trí tuệ, tưu
tưởng, chính trị, tổ chức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; phát huy ưu điểm, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm; phát huy nhân tố mới đồng thời tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tiêu cực, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, lãnh phí, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ chi bộ, cơ sở. Đó là yếu tố quyết định thành công của quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội 9 và là yếu tố sống còn đối với vận mệnh của Đảng".
Sau khi nhắc lại rằng Đại hội đánh giá cao sự cống hiến trong nhiệm kỳ qua của nhiều đồng chí trong Ban Chấp hành trung ương và Bộ Chính trị khóa 8 không tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 9 của các đồng chí Cố vấn Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt và những đóng góp quan trọng của đồng chí Lê Khả Phiêu kể từ khi nhận nhiệm vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng đến nay, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói :" Đại hội chân thành cảm ơn các đoàn đại biểu các Đảng cộng sản, công nhân, các Đảng cầm ưquyền đã đem đến Đại hội, đến Đảng ta và nhân ta những tình cảm hữu nghị, chân tình, góp phần quý báu vào thành công của Đại hội.
Đại hội chân thành cảm ơn sự có mặt của đòan ngọai giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại nước ta, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trong nước và nước ngòai đã đến dự và đưa tin kịp thời về Đại hội.

Cũng từ diễn đàn trọng thể này, Đại hội chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và tình đòan kết sâu sắc của Đảng và nhân dân ta với Đảng cộng sản và công nhân cùng nhân dân và bầu bạn xa gần đã hết lòng ủn hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta hơn bảy thập kỷ qua và trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh hết sức to lớn để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng và khối đại đoàn kết dân tộc. Chặng đường trước mắt có những thuận lợi mới và những cơ hội mới, đồng thời cũng đầy khó khăn và thách thức mới, đòi hỏi tòan Đảng, toàn dân đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua.

Trước mắt chúng ta là việc tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Đại hội, biến nghị quyết thành hành động trong cuộc sống, tạo ra những bước đột phá mới trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 9"./.