Danh sách Bộ Chính trị Ban chấp hành TU khoá IX

1. Nông Đức Mạnh

2. Trần Đức Lương

3. Phan Văn Khải

4. Nguyễn Minh Triết

5. Nguyễn Tấn Dũng

6. Lê Minh Hương

7. Nguyễn Phú Trọng

8. Phan Diễn

9. Lê Hồng Anh

10.Trương Tấn Sang

11.Phạm Văn Trà

12.Nguyễn Văn An

13.Trương Quang Được

14.Trần Đình Hoan

15.Nguyễn Khoa Điềm

Tổng Bí Thư: Nông Đức Mạnh