Danh sách Ban Bí Thư Trung ương Đảng khóa IX

1. Nông Đức Mạnh

2. Lê Hồng Anh

3. Nguyễn Văn An

4. Trần Đình Hoan

5. Nguyễn Khoa Điềm

6. Lê Văn Dũng

7. Tòng Thị Phóng

8. Trương Vĩnh Trọng

9. Vũ Khoan